«Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης-Δομή Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της περιόδου Φεβρουαρίου - Δεκεμβρίου 2013, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

Τελευταία Τροποποίηση: 01/10/2013
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
3.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ
Κωδικός Έργου
451720
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
26/09/2013
Ημερομηνία Λήξης
18/10/2013
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις