ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2016
Περιγραφή

Το αντικείμενο της πράξης συνίσταται στην υλοποίηση από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Olympias” το οποίο στηριζόμενο στον παγκόσμιο ιστό θα περιλαμβάνει την επιστημονική παραγωγή του ιδρύματός μας προσφέροντας: • συλλογή, τεκμηρίωση, αποθήκευση & μακροχρόνια συντήρηση του ψηφιακού υλικού, • υποδοχή, οργανωμένη διαχείριση και διάχυση της επιστημονικής εκροής του Πανεπιστημίου σε ψηφιακή μορφή Κυρίαρχο στοιχείο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η υλοποίηση της υποδομής αποθετηρίου ως πρότυπο λειτουργικό σχήμα, ακολουθώντας τα πρότυπα ανοικτής πρόσβασης όπως έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο, και η διαμόρφωση αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας για την ευέλικτη, οργανωμένη διάθεση επιστημονικού υλικού προς την εγχώρια και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η υλοποίηση της παρούσας πράξης, δηλαδή η ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Ολυμπιάς», θα περιλάβει αριθμό διαφορετικών υποέργων μέσω των οποίων θα γίνει: Μαζική καταγραφή, συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση του αναδρομικού υλικού που έχει παραχθεί από την ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (υλικού έντυπου ή ηλεκτρονικού) και δημιουργία μεταδεδομένων. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της βιβλιοθήκης και του κέντρου δεδομένων του Π.Ι. και διασύνδεσή τους με τον κεντρικό εξυπηρετητή της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επεξεργασία, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση του υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) και με την εγκατάσταση λογισμικού Ιδρυματικών Αποθετηρίων, δημιουργία του ιδρυματικού Αποθετηρίου του Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών εμπλουτισμού του. Στο πλαίσιο της πράξης θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. στη δημιουργία κεντρικής υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένου περιβάλλοντος βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας (ILSaS)» μέσω του Υποέργου 1 της δράσης ΣΕΑΒ.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
304121
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
9569
Ημ/νία Υποβολής
14/10/2010
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φορέας Πρότασης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.250.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις