ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 04/02/2017
Περιγραφή

Η προτεινόμενη πράξη έχει στόχο την μεγιστοποίηση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των τεκμηρίων, με δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης που θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τους κανόνες προσβασιμότητας WAI/WCAG (W3C). Η πράξη αποτελείται από 4 Υποέργα: Υ1: Υπηρεσία Δημιουργίας & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου-Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΠΘ, με αντικείμενο τη δημιουργία ΠΣ ΙΑ-ΨΒ και αποτελέσματα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών αυτοαρχειοθέτησης, αναζήτησης-προβολής & διατήρησης (preservation) αρχείου τεκμηρίων, καθώς και εμπλουτισμό του ΙΑ με ψηφιακά τεκμήρια από ψηφιοποίηση διατριβών, εργασιών, άρθρων κλπ. (περίπου 11.700 τεκμήρια, 261.000 σελίδες). Υ2: Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης/διαχείρισης & πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΠΘ με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification) με αντίστοιχο αντικείμενο. Υ3: Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης του ΠΘ προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου ΙΑ, συμμετοχής στον ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β. της Οριζόντιας Δράσης, καταγραφής και προβολής του Ερευνητικού Έργου του ΠΘ (CRIS), διαχείρισης & δημοσίευσης ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων & διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και την παροχή υπηρεσίας προς τους διδάσκοντες του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του ΠΘ για τη δημιουργία ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων και δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας και μαθησιακής στήριξης ΑμεΑ στο ΠΘ. Επίσης θα παραχθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, ενώ θα διεξαχθούν και 2 ημερίδες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πράξης. Υ4: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτυακού, Υπολογιστικού και άλλου Εξοπλισμού Υποδομής για την Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΠΘ με αντίστοιχο αντικείμενο. Η 2η τροποποίηση αφορά: α) την αύξηση της συνολικής χρονικής διάρκειας υλοποίηση της πράξης και εν γένει των υποέργων, αναπροσαρμόζοντας τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των Υποέργων και κυρίως τα 1 και 3, έτσι ώστε: - να είναι εφικτή η εκτέλεση του υφιστάμενου έργου εντός επιλέξιμης περιόδου ΕΣΠΑ καθώς και του πρόσθετου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου λαμβάνοντας υπόψη το Ν.4186/2013 όπου το συγχρηματοδοτούμενο έργο (κωδ. ΟΠΣ 304289) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) καταργήθηκε με βάση το Π.Δ.99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/05-06-2013) όπου αυτοδικαίως μεταφέρεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως καθολικός διάδοχος. Ο Δικαιούχος θα προβεί σε αναπροσαρμογή όπου απαιτείται στην μεθοδολογία (φάσεις) εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα νέα ορόσημα. Το νέο φυσικό αντικείμενο όπου θα εκτελεστεί μέσα από το Υποέργο 3 με τίτλο «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) προς την ακαδημαϊκή κοινότητα» συνοπτικά περιλαμβάνει: β) εμπλουτισμός του ιδρυματικού καταθετηρίου με την ψηφιοποίηση, επεξεργασία (μετατροπή σε PDF, OCR, υδατογράφημα), τεκμηρίωση και εισαγωγή στο αποθετήριο περίπου 800 διακριτών τεκμηρίων (αποτελούμενων από περίπου 22.000 σελίδες) του πρώην ΠΣΕ, γ) προμήθεια εξοπλισμού δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών για τις ανάγκες υλοποίησης του νέου φυσικού αντικειμένου, δ) διόρθωση βιβλιογραφικών και καθιερωμένων εγγραφών της τοπικής συλλογής με βάση τις κοινές πολιτικές, εξαγωγή και η μεταφορά-ενοποίηση βιβλιογραφικών και μη βιβλιογραφικών δεδομένων από το τοπικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βιβλιοθηκών (ΟΠΣΒ) του πρώην ΠΣΕ, το οποίο είναι διαφορετικό από το ΟΠΣΒ της βιβλιοθήκης του ΠΘ, στο συνεργατικό ΟΠΣΒ (ILSas), καθώς και δράσεις εκπαίδευσης του τοπικού προσωπικού στο νέο ΟΠΣΒ, ε) εργασίες καταγραφής δεδομένων του ερευνητικού έργου του πρώην ΠΣΕ, η εισαγωγή στο σύστημα CRIS και οι δράσεις εκπαίδευσης των τοπικών χρηστών στη λειτουργία CRIS καθώς και στ) δράσεις δημοσιότητας που αφορούν τη ψηφιακή συλλογή και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του παραρτήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία. ζ) την εισαγωγή νέων ειδικών όρων στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων: - με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης έως 30.10.2015 για το σύνολο των υποέργων του Δικαιούχου καθώς και - την υποβολή ενυπόγραφου ΤΔΠ στο αντίστοιχο πεδίο του φορέα χρηματοδότησης του έργου με αναφορά στο ποσό της προσαύξησης του οικονομικού αντικειμένου, σε προγενέστερο στάδιο από την αποστολή έγκρισης του νέου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αυτεπιστασίας δεδομένου της υφιστάμενης τροποποίησης.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
304179
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
9681
Ημ/νία Υποβολής
15/10/2010
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φορέας Πρότασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
926.050 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις