Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2017
Περιγραφή

Σκοπός της Προτεινόμενης Πράξης είναι αφ’ ενός μεν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου η συγκέντρωση όλων των ομοειδών υπηρεσιών κάτω από μια στέγη ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να μπορέσει η ΓΓΠΣ να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες και με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας. Στην αναγκαιότητα αυτού του σκοπού, συνηγορεί και το γεγονός της σταδιακής προώθησης της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η οποία θα επιφέρει αύξηση των αναγκών υποστήριξης και ενημέρωσης των πολιτών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες: • Υ1 Κέντρο Εξυπηρέτησης: Ηλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για οποιαδήποτε υπόθεσή τους σχετίζεται με θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Η εξυπηρέτηση/πληροφόρηση θα πραγματοποιείται με ένα από τα παρακάτω μέσα/κανάλια επικοινωνίας, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, ένα κάθε φορά ή σε συνδυασμό: ? Τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσα από το Ενιαίο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ? Εξυπηρέτηση μέσω κινητού τηλεφώνου ? Επικοινωνία και εξυπηρέτηση μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή fax ? Εξυπηρέτηση μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής Πύλης της ΓΓΠΣ ? Εξυπηρέτηση μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου • Υ2 Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Context Sensitive Help) • Υ3 Ηλεκτρονική υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
352201
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
2113
Ημ/νία Υποβολής
27/07/2011
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Φορέας Πρότασης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
2.917.560 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις