Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και Επιχειρήσεις

Ενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2016
Περιγραφή

Σκοπός της Προτεινόμενης Πράξης είναι αφ’ ενός μεν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου η συγκέντρωση όλων των ομοειδών υπηρεσιών κάτω από μια στέγη ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να μπορέσει η ΓΓΠΣ να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες και με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας. Στην αναγκαιότητα αυτού του σκοπού, συνηγορεί και το γεγονός της σταδιακής προώθησης της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η οποία θα επιφέρει αύξηση των αναγκών υποστήριξης και ενημέρωσης των πολιτών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες: • Υ1 Κέντρο Εξυπηρέτησης: Ηλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για οποιαδήποτε υπόθεσή τους σχετίζεται με θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Η εξυπηρέτηση/πληροφόρηση θα πραγματοποιείται με ένα από τα παρακάτω μέσα/κανάλια επικοινωνίας, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, ένα κάθε φορά ή σε συνδυασμό: ? Τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσα από το Ενιαίο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ? Εξυπηρέτηση μέσω κινητού τηλεφώνου ? Επικοινωνία και εξυπηρέτηση μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή fax ? Εξυπηρέτηση μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής Πύλης της ΓΓΠΣ ? Εξυπηρέτηση μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου • Υ2 Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Context Sensitive Help) • Υ3 Ηλεκτρονική υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
352201
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
2113
Ημ/νία Υποβολής
27/07/2011
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Φορέας Πρότασης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
2.917.560 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Στοιχεία Ένταξης
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
2.490.135 €
Ημερομηνία Ένταξης
01/09/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης
154.601/ΨΣ2113-Α2
Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ)
Ε0518
Φορέας Χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Φορέας Λειτουργίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Ανάλυση Χρηματοδότησης
Σχετικά Αρχεία
ΥΠΟΕΡΓΑ

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SERVICE CENTER)
Υποέργο 1
Σε σύμβαση
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Προϋπολογισμός
2.155.135 €
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Προϋπολογισμός
165.000 €
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Προϋπολογισμός
170.000 €
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις