Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών για την Οδηγία των Υπηρεσιών 2006/123/EK

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 05/11/2013
Περιγραφή

Σήμερα ο διαδικτυακός τόπος για την οδηγία των υπηρεσιών φιλοξενείται από την Πύλη ΕΡΜΗΣ. Στόχο της Πράξης αποτελεί η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικοποίησης όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση των πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ για να παράσχουν τις υπηρεσίες που υπάγονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ στην Ελλάδα, με έμφαση στη ηλεκτρονική επικοοινωνία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για την αδειοδότηση. Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση στην πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) των ψηφιακών υπηρεσιών που ήδη διατίθενται από τους διάφορους αρμόδιους φορείς στο διαδίκτυο, με παράλληλη ολοκλήρωση και απλοποίησή τους ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη μετακίνησης των πολιτών, καθώς και τη συμπλήρωσή τους με άλλες που σε αυτή τη φάση ή δε διατίθενται καθόλου στο διαδίκτυο, ή δεν έχε προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η ηλεκτρονική τους διεκπεραίωση. Ο τρόπος συνεργασίας του ΕΡΜΗ και των ΚΕΠ με τα άλλα συστήματα των φορέων για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση συνοψίζεται στα κάτωθι σενάρια: 2.3.1. Συλλογή του περιεχομένου: Για τη συλλογή του περιεχομένου υπάρχουν 2 εναλλακτικά υποστηριζόμενα σενάρια ανάλογα με την ηλεκτρονική ωριμότητα του συνεργαζόμενου φορέα. 2.3.1.1. Σενάριο 1ο : Ο εμπλεκόμενος φορέας διαθέτει σύγχρονο διαδικτυακό τόπο Για τη συλλογή του περιεχομένου θα αξιολογηθούν οι διαδικτυακοί τόποι των εμπλεκόμενων φορέων και το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που διαθέτουν, προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται για την ηλεκτρονική συλλογή περιεχομένου από τους αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο του έργου θα προσδιοριστούν και θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για τα κάτωθι: • Προσδιορισμός της δομής της πληροφορίας που πρέπει να συλλέγεται από το σύστημα των ΕΚΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της οδηγίας των υπηρεσιών (Οδηγίας 123) • Προσδιορισμός των μεταδεδομένων που θα χαρακτηρίζουν την πληροφορία που ανταλλάσσεται με βάση το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Υλοποίηση παρεμβάσεων στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων προκειμένου το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου να υποστηρίζει τα ανωτέρω στοιχεία • Υλοποίηση παρεμβάσεων στους διαδικτυακούς τόπους που να επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή περιεχομένου μέσω τεχνικών content syndication και content aggregation. • Υλοποίηση παρεμβάσεων που θα επιτρέπουν την αναζήτηση πληροφορίας συναφούς με την οδηγία από άλλα συστήματα σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι μόνο μέρος της πληροφορίας θα γίνεται syndicated. Τα ανωτέρω αφορούν εμπλεκόμενους φορείς που διαθέτουν σύγχρονο διαδικτυακό τόπο και υπάρχει δυνατότητα υποστήριξη των παραπάνω παρεμβάσεων. 2.3.1.2. Σενάριο 2ο : Ο εμπλεκόμενος φορέας δεν διαθέτει σύγχρονο διαδικτυακό τόπο Στη περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξη του σεναρίου 1, το ήδη υπάρχον αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του ΕΡΜΗ θα προσαρμοστεί προκειμένου να υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές και να γίνει φιλικό προς τους χρήστες. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων που δεν διαθέτουν διαδικτυακό τόπο θα γίνουν χρήστες καταχώρησης περιεχομένου στο σύστημα του ΕΡΜΗ. Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των χρηστών αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρησης περιεχομένου στον ΕΡΜΗ. 2.3.2. Διεκπεραίωση διαδικασιών Ανάλογα με την ηλεκτρονική ωριμότητα του συνεργαζόμενου φορέα υπάρχουν τα έξης υποστηριζόμενα σενάρια: 2.3.2.1. Σενάριο 1ο : Φορείς που διαθέτουν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στη περίπτωση που κάποιο βήμα της διαδικασίας αδειοδότησης προσφέρεται ηλεκτρονικά από τον εμπλεκόμενο φορέα ο διαδικτυακός τόπος των ΕΚΕ θα παράσχει ένα weblink προ τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία. Δεδομένου ότι με βάση την οδηγία δεν είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία σε κάποια δημόσια υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική υπηρεσία με επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας χρήστη, ο ΕΡΜΗΣ θα παρέχει στοιχεία ταυτότητας (Identity Service Provider) για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Τα στοιχεία που θα παρέχονται από τον ΕΡΜΗ μετά από συγκατάθεση του χρήστη και θα συνοδεύονται από χαρακτηρισμό για το επίπεδο εμπιστοσύνης που προβλέπει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές από τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται (π.χ. www.eid-stork.eu). Τα συστήματα των συνεργαζόμενων φορέων θα πρέπει να προσαρμοστούν για να λειτουργούν ως Service Providers που αποδέχονται στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από άλλες χώρες της ΕΕ. Ειδικά για την ταυτοποίηση εκπροσώπων νομικών προσώπων θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των συστημάτων του ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του ΕΡΜΗ. 2.3.2.2. Σενάριο 2ο: Φορείς που διαθέτουν συστήματα για ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών. Στο σενάριο αυτό ο υπάλληλος των ΚΕΠ μέσα από το σύστημα διαχείρισης φακέλου υποθέσεων του ΕΡΜΗ και εφόσον εκτελεί μία διαδικασία αδειοδότησης αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία του αρμόδιου φορέα. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν μία η περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στον υπάλληλο των ΚΕΠ αναζήτηση εγγεγραμμένων πολιτών, εταιριών κλπ και την αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών που προσφέρονται ηλεκτρονικά. Το σενάριο αυτό υποστηρίζει περιπτώσεις όπως π.χ. φορολογική, και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, βεβαίωση μέλους επιμελητηρίου, έλεγχος επωνυμίας για νομικά πρόσωπα κλπ. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στον ΕΡΜΗ και στα συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου αυτή η επικοινωνία να γίνεται ηλεκτρονικά. 2.3.3. Σενάριο 3ο Φορείς που δεν έχουν πληροφοριακή υποδομή. Στη περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι των φορέων αυτών θα γίνουν χρήστες της εφαρμογής του ΕΡΜΗ και θα μπορούν να διαχειρίζονται θέματα αρμοδιότητας του αναφορικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
328525
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
11206
Ημ/νία Υποβολής
17/12/2010
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Φορέας Πρότασης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
17.140.351 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις