Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2017
Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας σειράς οριζόντιων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες-πληροφοριακά συστήματα: 1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) (Υποέργο 1) Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, πέραν της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ιδρυμάτων της Γ’ θμιας θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την καταγραφή και παρακολούθηση σημαντικών δεικτών λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας κατά τρόπο που αυτοί να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε όλους τους πολίτες αλλά σε αρμόδιους φορείς. 2. Ανάπτυξη Π.Σ για την Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (Property Management) (Υποέργο 2) Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας θα παρέχει τους μηχανισμούς στα ιδρύματα της Γ’βάθμιας ώστε να καταχωρήσουν σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Το σύστημα, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευσή τους καθώς επίσης και τις χρεώσεις για τις χρήσεις χώρου. 3. Ανάπτυξη πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (SMS) (Υποέργο 3) H προτεινόμενη υπηρεσία θα αναβαθμίσει τα διαθέσιμα κανάλια που έχουν στην διάθεσή τους φορείς της Γ’ θμιας για την επικοινωνία με φοιτητές, πολίτες αλλά και μέλη-προσωπικό των ιδρυμάτων. 4. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου (Identity management)(υποέργο 4) Το παρόν υποέργο θα υλοποιήσει στα ιδρύματα της Γ'θμιας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης μητρώου των μελών τους. 5. Λοιπές Δράσεις (υποέργο 5 – αυτεπιστασία) Στο υποέργο αυτό θα υλοποιηθούν: Student mobile portal, WebSSO, WebAnalytics, Community portal, Εκπαίδευση προσωπικού ιδρυμάτων

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
304126
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
9545
Ημ/νία Υποβολής
14/10/2010
Δικαιούχος
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Φορέας Πρότασης
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.999.500 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις