ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2015
Περιγραφή

Η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της υιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών στις παρακάτω περιοχές: 1. Φοιτητολόγιο 2. Διαχείριση Προσωπικού 3. Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων 4. Διαχείριση Τεχνικών Έργων 5. Διαχείριση Προμηθειών 6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω αυτεπιστασίας 7. Προμήθειας Εξοπλισμού για την συμπλήρωση των υποδομών του υφιστάμενου data center του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η πράξη θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available online), που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη σύνδεσή του με την Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με τα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση. Αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των 17 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και το σύνολο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων του ιδρύματος, καθώς και το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς κάθε πολίτη που αναζητεί πληροφόρηση ή συναλλάσσεται με το Ίδρυμα, προς στους 15.000 φοιτητές, στα περίπου 800 άτομα του προσωπικού και στους εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές και εργολάβους.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
304123
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
9568
Ημ/νία Υποβολής
14/10/2010
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φορέας Πρότασης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχικός Προϋπολογισμός
600.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Στοιχεία Ένταξης
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
301.223,13 €
Ημερομηνία Ένταξης
18/04/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης
152.045/ΨΣ9568/Α2
Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ)
Ε3458
Φορέας Χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Φορέας Λειτουργίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανάλυση Χρηματοδότησης
Σχετικά Αρχεία
ΥΠΟΕΡΓΑ

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

ΠΣ Φοιτητολογίου
Υποέργο 1
Σε Προκήρυξη
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός
58.978,5 €
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών
Υποέργο 2
Σε διαβούλευση
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός
154.500 €
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός
60.244,63 €
Είδος
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Εξοπλισμός
Υποέργο 4
Σε σύμβαση
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός
27.500 €
Είδος
Προμήθειες
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις