Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 17/09/2014
Περιγραφή

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης αναλύονται σε τέσσερις άξονες δράσης: 1ος ΑΞΟΝΑΣ-(ι) ανάπτυξη & λειτουργία «Υπηρεσίας Μίας Στάσης (One-Stop-Shop)», σε πανελλαδική κλίμακα, μέσω διαδικτυακών ψηφιακών υπηρεσιών και πολυκαναλικής (σταθερή & κινητή τηλεφωνία, κέντρα «ΙΡΙΔΑ») εξυπηρέτησης πολιτών & επιχειρήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας ΥΕΚΑ (ιι) επιχειρησιακή αξιοποίηση της υφιστάμενης (σε μηχανογραφικές νησίδες οργανισμών / ΓΓ / υπηρεσιών του ΥΕΚΑ) πληροφορίας ‘διάσπαρτης’ για σκοπούς ενιαίας “seamless” εξυπηρέτησης πολιτών & επιχειρήσεων, ήτοι πληροφορίας ασφαλιστικής φύσεως / εργασιακής απασχόλησης για τον πολίτη ασφαλισμένο, αλλά και διαδικασίες / πληροφορίες εργοδοτικού ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις. 2ος ΑΞΟΝΑΣ-διασφάλιση μέσω ΤΠΕ σε θέματα διαχείρισης ροής εργασίων (workflow management) και διαχείρισης εγγράφων (document management) και γνώσης/πληροφορίας (knowledge/information management), ότι η αιτούμενη από πολίτη-επιχείρηση ψηφιακή υπηρεσία θα χαρακτηρίζεται από (α) ιχνηλασιμότητα & διαφάνεια–ποιος διεκπεραίωσε,τι & πότε (β) αντικειμενικότητα -δυσκολίες και αποτέλεσμα (γ) σε γνώση & ενημέρωση ενδιαφερόμενου για πορεία αιτήματος – προσωποποιημένη υπηρεσία. 3ος ΑΞΟΝΑΣ- (ι) επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα ΒΔ που εκτείνεται ΚΑΙ πέραν των ορίων του ΥΕΚΑ, ανταλλάσοντας στοιχεία με άλλα Υπουργεία / ΓΓ (ιι) υποστήριξη από φάσμα προτεινόμενων –στα πλαίσια του παρόντος έργου- ενεργειών προσδιορισμού της βέλτιστης (ως προς πληρότητα, εγκυρότητα και επικαιροποίηση πληροφορίας) -ανά εποπτευόμενο από ΥΕΚΑ φορέα- και ανάκτησης, συνδυασμού / εκμετάλλευσης αυτής βάσει αιτήματος “on demand”. 4ος ΑΞΟΝΑΣ-επιτελική παρακολούθηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση προηγμένων ΤΠΕ (Business Intelligence - BI) για την ενίσχυση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΕΚΑ και των εποπτευομένων Φορέων ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
375257
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
3307
Ημ/νία Υποβολής
08/07/2011
Δικαιούχος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Φορέας Πρότασης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
7.301.100 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις