Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ ευρώ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/01/2013
Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ ευρώ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΨΣ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνει την άμεση εντός του Ιανουαρίου υποβολή προτάσεων της δράσης κρατικής ενίσχυσης "ICT4GROWTH", προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013.

Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας διότι στοχεύει στην προώθηση ενός κλάδου με στρατηγική αναπτυξιακή σημασία.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μίνι-επενδυτικό νόμο με κύριο στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή/και βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αξιοσημείωτη καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης πρόκειται να συνδεθεί με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ η υλοποίηση των επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, όπου:

 • η πρώτη φάση επενδύσεων αφορά στην υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), ενώ
 • η δεύτερη φάση αφορά στην υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

 

 

Επιμέρους στόχοι της δράσης ICT4GROWTH είναι:

 • Η έμφαση στην δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων επενδύσεων
 • Η έμφαση στην οικονομία της γνώσης
 • Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας
 • Η κάλυψη πολλαπλών αναγκών, όπως:
 • Η ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας από τα πρώτα της στάδια, με τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια
 • Η έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
 • Η ανάπτυξη και στήριξη επενδυτικών σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας
 • Η αξιοποίηση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού από τη νέα γενιά

 

Επιλέξιμοι Φορείς

Στην παρούσα δράση δυνατότητα υποβολής προτάσεων και δικαίωμα συμμετοχής στις επενδύσεις έχουν μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

 

Κατηγορίες χρηματοδότησης επενδύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:

 • Κατηγορία Ι,

αφορά σε επενδυτικά σχέδια μεσαίου μεγέθους, από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και

 • Κατηγορία ΙΙ,

αφορά σε επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους, από 5.000.000 έως 20.000.000 ευρώ.

 

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

 

Τομείς επένδυσης ανά θεματική ενότητα

Πρόκειται για την ενίσχυση ορισμένων δυναμικά αναπτυσσόμενων κλάδων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες της παρούσας δράσης είναι οι εξής:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

 

 

Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που πρόκειται να συνδεθούν με την δράση ICT4GROWTH αφορούν στην προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους τομείς και όχι στη ζήτηση (δηλ. προμήθεια) αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.

 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής με διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης.

 

Ο επικαιροποιημένος Οδηγός της δράσης "ICT4GROWTH" καθώς και εκτενής πληροφόρηση για τη δράση βρίσκονται

 • στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr καθώς και
 • στην ιστοσελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr/

 

Συνολικός προϋπολογισμός δράσης: 120.000.000 €

 • Κοινοτική συνεισφορά: 102.000.000 €
 • Εθνική συμμετοχή: 18.000.000 €

 

Η υποβολή των προτάσεων πρόκειται να ξεκινήσει κατά τα μέσα Ιανουαρίου με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 18 Φεβρουαρίου 2013.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της δράσης "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ"

 

Η δράση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, έχει περιφερειακή διάσταση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, με την αξιοποίηση πόρων από όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της χώρας.

Σχετικά Αρχεία