Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Εργαλεία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund) για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) της Πρωτοβουλίας JEREMIE

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/05/2011
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Εργαλεία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund) για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) της Πρωτοβουλίας JEREMIE

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Ενδιάμεσων Εξειδικευμένων Φορέων που θα συμμετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση των προϊόντων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital):

1. «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και

2. «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund)

για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) της Πρωτοβουλίας JEREMIE.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Μακεδονία – Θράκη» και «Αττική» 2007-2013.

Η Πρωτοβουλία JEREMIE, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη χρηματοδότηση, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, στα πλαίσια των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013. Μέσω της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας, δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να αξιοποιήσουν μέρος των κοινοτικών πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων που προορίζονται για τις ΜμΕ, μέσα από την εφαρμογή χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές, όπως δάνεια, εγγυήσεις δανείων και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, η χρηματοδότηση χορηγείται στις ΜμΕ μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Εξειδικευμένων Φορέων (Financial Intermediaries).

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένες Εταιρίες/Οργανισμούς στη διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital Fund Managers) τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και πληρούν συγκεκριμένους όρους/κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα σχετικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και περιλαμβάνονται τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων, από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων:

http://www.eif.org – στην ενότητα Calls For Expression of Interest,

http://www.espa.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.digitalplan.gov.gr – στις ενότητες JEREMIE και Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις,

http://www.kriti-aigaio.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.makedonia-thrace.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.attikis.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις.

και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2011.

Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική.

Σχετικά Αρχεία