Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT» της Πρωτοβουλίας JEREMIE

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/02/2011
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT» της Πρωτοβουλίας JEREMIE

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα συμμετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση του χρηματοπιστωτικού προϊόντος «Εργαλείο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT» της Πρωτοβουλίας JEREMIE. Το συγκεκριμένο προϊόν συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013.

Η Πρωτοβουλία JEREMIE, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη χρηματοδότηση, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, στα πλαίσια των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013. Μέσω της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας, δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να αξιοποιήσουν μέρος των κοινοτικών πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων που προορίζονται για τις ΜμΕ, μέσα από την εφαρμογή χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές, όπως δάνεια και εγγυήσεις δανείων. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, η χρηματοδότηση χορηγείται στις ΜμΕ μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (Financial Intermediaries).

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Οργανισμούς τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν συγκεκριμένους όρους/κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα σχετικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και περιλαμβάνονται τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων, από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων. Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική.

http://www.eif.org – στην ενότητα Calls For Expression of Interest,

http://www.espa.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.digitalplan.gov.gr – στις ενότητες JEREMIE και Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις,

http://www.kriti-aigaio.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.makedonia-thrace.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr- στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις,

http://www.attikis.gr - στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις.

και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2011.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το ταμείο JEREMIE σε αυτό το προϊόν είναι ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σχετικά Αρχεία