Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης/διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification) και Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτυακού, Υπολογιστικού και άλλου Εξοπλισμού Υποδομής για την Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τελευταία Τροποποίηση: 04/02/2017
Σε σύμβαση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
2
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Προϋπολογισμός
143.565,6 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
304179
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
18/10/2011
Ημερομηνία Λήξης
04/11/2011
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
24/02/2014
Ημερομηνία Λήξης
31/12/2014

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Προεστάκη Αικατερίνη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500534

Email kpro@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις