Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της ΕΔΟΤΠΕ

Η ΕΔΟΤΠΕ διαρθρώνεται σε τρεις [3] Μονάδες, ως εξής:
  • Μονάδα Α: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.
  • Μονάδα Β: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΤΠΕ στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
Η έδρα της ΕΔΟΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης βρίσκεται στην οδό Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210-3722400 και 801-11-25555 (χρέωση μίας αστικής μονάδας).
 
Η διάρθρωση και αρμοδιότητες της ΕΔΟΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Νόμο 4314/2014, ορίζονται:
 
[1] στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. 67107/ΕΥΘΥ650/24.06.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1988/01.07.2016) «Αναδιάρθρωση, Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. 151.606/ΨΣ2482-Δ/6.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1290) και υπ’ αριθμ.330/ΔΙΟΕ7/5.1.2001 (ΦΕΚ Β΄ 109) αποφάσεων, όπως ισχύουν», και
 
[2] στον Ν.4443 (ΦΕΚ Α΄ 232/09.12.2016), και ειδικότερα στο άρθρο 72 παρ. 4 αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η Ειδική Υπηρεσία μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και υπάγεται, από την έναρξη ισχύος του νόμου και έως τις 31.3.2017 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ από 1.4.2017 υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.