Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 05_ΜΔΤ

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, 12:05 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 68.805.217,47 €

Έναρξη: 13/7/2020

Λήξη: 31/5/2021

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNET)
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στο Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στο Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στις κατηγορίες δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και Β.1.2.: «Δράσεις διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα» και στον Ειδικό Στόχο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες», στην κατηγορία δράσεων Β.2.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες».
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
Α) Δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης
Θα υλοποιηθούν δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο όπως έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρήζει αναβάθμισης και προσαρμογής αφενός στις θεσμικές μεταβολές και αφομοίωσης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων αφετέρου στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.
Ειδικότερα, οι δράσεις αναβάθμισης που θα συγχρηματοδοτηθούν αφορούν σε:
1. Δράσεις αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και εξασφάλισης των υποδομών και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειτουργίας, εντός ΟΣΔΔΥ ΔΔ, περισσότερων και διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και διαφορετικών ταχυτήτων περιφερειακού εξοπλισμού και στην προετοιμασία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Αναλύονται δε ενδεικτικά σε επιμέρους δράσεις όπως:
•    Αναβάθμιση τεχνολογίας λογισμικού ΟΣΔΔΥ ΔΔ, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά: αρθρωτή ανάπτυξη λειτουργιών, εύκολη προσθήκη νέων λειτουργιών, δημιουργία και συντήρηση εσωτερικού αποθετηρίου κώδικα, τεχνολογίες και διαδικασίες αυτόματης αναβάθμισης/ προσθήκης νέων λειτουργιών, εκσυγχρονισμό γραφικού περιβάλλοντος και επιπλέον λειτουργιών για συγκεκριμένα σημεία των υπαρχουσών εφαρμογών με έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, τη διαχείριση νομολογίας, δυνατότητας δημιουργίας ψηφιακού φακέλου υποθέσεως με υλικό τεκμηρίωσης (νομοθεσία, νομολογία, θεωρία), έκδοση στατιστικών αναφορών (BI) κλπ.
•    Ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης περιφερειακού εξοπλισμού
•    Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους
•    Έλεγχος και υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΔΔ μέσω της υλοποίησης και ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και Κέντρου Αντιμετώπισης περιστατικών Κυβερνοασφάλειας (ΚΑΚ)
•    Προμήθεια και διαχείριση ψηφιακών υπογραφών.
2. Λοιπές δράσεις όπως: την ψηφιοποίηση δικαστικών υποθέσεων ΣτΕ και ΤΔΔ, την ψηφιοποίηση φακέλων ετών 2015-2019, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, σύστημα ανωνυμοποίησης δικαστικών υποθέσεων, δημιουργία εφαρμογής μητρώου δικαστικών λειτουργών/ υπαλλήλων και εφαρμογής διαχείρισης χρηστών, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δημιουργία ενός δικτύου τηλεσυνεδρίασης και τηλεδιάσκεψης (videoconference) στο ΣτΕ και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Επιτροπείας της Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων) σε 117 σημεία.
Β) Ψηφιακή αναβάθμιση Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΣ και η υλοποίηση δράσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την:
α) Αποτελεσματικότερη διαχείριση, αξιοπιστία και ασφάλεια της δημόσιων δεδομένων και πληροφορίας,
β) Μείωση του κόστους που απαιτείται για την υλοποίηση των υπηρεσιών του ΜΤΣ τόσο για το έμψυχο δυναμικό όσο και τις υποδομές του Οργανισμού, και
γ) Διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.
Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν δράσεις όπως:
•    Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΣ, δηλαδή Ψηφιοποίηση των φακέλων των Μερισματούχων
•    Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την αποστολή λειτουργικών περιοχών (όπως ΜΤΣ – Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, ΜΤΣ – Διεύθυνση Παροχών, ΜΤΣ – Διεύθυνση Περιουσίας, ΜΤΣ – Διακίνηση Αλληλογραφίας, ΜΤΣ – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ΜΤΣ – Νομική Υπηρεσία, ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΟΑΣ, ΤΑΥ – ΜΤΣ) και την εκτέλεση διαδικασιών όπως εξαγωγή οικονομικών παροχών, συντάξεων και βοηθημάτων, παρακολούθηση μεταβολών Μετόχων, Μερισματούχων και Συνταξιούχων, σχεδιασμός και εκτέλεση Προϋπολογισμού (Π/Υ), λογιστική παρακολούθηση χρηματοροών εσόδων και εξόδων, εξαγωγή οικονομικών καταστάσεων και αρχείων πληρωμής παροχών, εκτέλεση εφαρμογών ασφαλιστικής φύσεως Ταμείου, διακίνηση αλληλογραφίας, αποθήκευση, προσπέλαση και εκμετάλλευση του ψηφιοποιημένου και προς ψηφιοποίηση αρχείου
•    Σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ)
•    Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κλπ)
•    Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή σύνταξης
•    Εκπαίδευση χρηστών
•    Δημοσιότητα
•    Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud
•    Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης.
Γ) Ψηφιακή αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών και η βελτίωση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του ΝΣΚ (φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά εμπλεκόμενους με το ΝΣΚ και τις λειτουργίες του).
Ειδικότερα, προβλέπεται η βελτίωση των υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λειτουργιών του ΝΣΚ, όπως ενδεικτικά: Διαχείριση υποθέσεων, εγγράφων, εργασιών, συνεδριάσεων, ερωτημάτων και γνωμοδοτήσεων, διοικητικών λειτουργιών, ερωτηματολογίων, διαγωνισμών – διακηρύξεων - προκηρύξεων, οικονομική διαχείριση, αναβάθμιση του ιστότοπου του ΝΣΚ, διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία, κ.α. Δημιουργία συστήματος βασισμένου στη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΝΣΚ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων (Οντολογίες, Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, κ.α.) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου και δημιουργούμενου ψηφιοποιημένου νομικού υλικού.
Επίσης, προβλέπεται η διασύνδεση μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος του ΝΣΚ και τρίτων συστημάτων φορέων του Δημοσίου, η υποστήριξη νέων, σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, η αναβάθμιση της ασφάλειας επικοινωνίας, διακίνησης εγγράφων και δεδομένων και υποδομών, η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (εξυπηρετητές για την εκπαίδευση των Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης, σύστημα καταχώρισης εισόδου / εξόδου των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας, κ.α.) και λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.   
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, υπό την ισχύ και σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις (ν. 4623/2019), θα αξιοποιηθεί το υπολογιστικό κέντρο της Δημόσιας Διοίκησης (G-Cloud).
Δ) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής διοίκησης
Δυνητικός Δικαιούχος: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Στην εν λόγω παρέμβαση εντάσσονται οι κατωτέρω δράσεις που αφορούν:
A. Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων, με στόχο την επιτάχυνση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με αιτήματα που σχετίζονται με πιστοποιητικά γάμου και διαζυγίου.
Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτήθηκαν δράσεις ψηφιοποίησης αρχείου γάμων και διαζυγίων ορισμένης χρονικής περιόδου (αρχείο γάμων, από το 1992 μέχρι σήμερα και αρχείο διαζυγίων, από το 1956 μέχρι σήμερα). Λόγω πλήθους και συχνότητας σχετικών αιτημάτων πολιτών, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στόχος είναι να ψηφιοποιηθούν και να εισαχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών επιπλέον στοιχεία (αρχείο γάμων, από το 1960 μέχρι το 1992 και αρχείο διαζυγίων, από το 1925 μέχρι το 1956).
Β. Στην πλήρη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εκκλησιαστικών ακινήτων της Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η εισαγωγή των στοιχείων τεκμηρίωσης στη γεωχωρική βάση δεδομένων που τηρείται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), ώστε μέσω του συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας να καταστεί εφικτή η διαχείρισή τους και κατ’ επέκταση η βέλτιστη εκμετάλλευσή τους προς όφελος των κοινωνικών και προνοιακών δράσεων της Εκκλησίας. Εν προκειμένω, δύναται να συγχρηματοδοτηθούν οι κατωτέρω ενδεικτικές δράσεις:
- Ψηφιοποίηση εγγράφων και λοιπού υλικού που αφορά σε εκκλησιαστικά ακίνητα και δεν έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η ψηφιοποίηση του αρχείου ακίνητης περιουσίας,
- Πλήρης γεωχωρική τεκμηρίωση των 11.300 ακινήτων στη γεωχωρική βάση δεδομένων (ψηφιοποίηση / διανυσματοποίηση περιγραμμάτων ακινήτων, δεικτοδότηση και αποθήκευση περιγραμμάτων με μοναδικό αριθμό στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, λήψη επιτόπιων μετρήσεων σε περιορισμένο πλήθος περιπτώσεων ακινήτων, κτλ.),
- Πλήρης διοικητική τεκμηρίωση των 11.300 ακινήτων στη γεωχωρική βάση δεδομένων του συνόλου των στοιχείων που αφορούν π.χ. στην χρήση και κατάσταση, στα οικονομικά και πολεοδομικά/χωροταξικά δεδομένα, στο εμπράγματο δικαίωμα - ιδιοκτησία παραχώρησης, στην αξιοποίηση του ακινήτου – αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ακινήτου, κοκ.
Ε) Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Δυνητικός Δικαιούχος: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
- Εκτίμηση, οργάνωση και επιλογή υλικού,
- Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ,
- Τεκμηρίωση μέρους του ψηφιοποιηθέντος αρχείου,
- Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ (όπως – ενδεικτικά – , μητρώο μετόχων – μερισματούχων, ατομικές μερίδες μετόχων και μερισματούχων, σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και αποφάσεων, προσωποποιημένη πληροφόρηση μετόχων – μερισματούχων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, υποσύστημα διαχείρισης προϋπηρεσίας, οφειλές και υποχρεώσεις, συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κ.α.),
- Εκκαθάριση μητρώου και μετάπτωση δεδομένων,
- Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ),
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κλπ),
- Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή μερίσματος,
- Δημιουργία σχετικής βάσης αναζήτησης του ψηφιοποιημένου λειτουργικού και ιστορικού αρχείου καθώς και ανάδειξη αυτού,
- Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και χώρου σκληρής αποθήκευσης για τους εργαζομένους στο Ταμείο,
- Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud,
- Ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του λειτουργικού και ιστορικού αρχείου του φορέα.
ΣΤ) Ελληνικό Σύστημα Πιστοποίησης και Αναγνώρισης Μουσείων
Δυνητικός Δικαιούχος: Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Το «ελληνικό σύστημα αναγνώρισης μουσείων» είναι μια πρόσφατα θεσμοθετημένη διοικητική διαδικασία της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία στοχεύει στην πιστοποίηση και ανάδειξη των μουσείων εκείνων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ειδικότερα, η αναγνώριση θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) με το άρθρο 45 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002), ενώ η εφαρμογή της εξειδικεύτηκε με τη Α.Π. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30.09.2011 Υπουργική Απόφαση, η οποία όρισε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης των μουσειακών οργανισμών που δεν ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα.
Το 2014 η διαδικασία αναγνώρισης, όπως καταρτίστηκε από διϋπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια το 2015 οργανώθηκε άτυπο Γραφείο Αναγνώρισης και το 2016 ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος, στο οποίο έως σήμερα έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις αναγνώρισης μουσείων. Σημειώνεται ότι η αναγνώριση είναι διαδικασία που έχει ως προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία ενός μουσείου τουλάχιστον για τρία έτη. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας, αλλά, κυρίως, για την υποστήριξη των μουσείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, το ΥΠ.ΠΟ.Α. σχεδίασε –δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), το οποίο εκπόνησε σχετική Μελέτη Ωρίμανσης το Μάιο του 2018- το προτεινόμενο έργο, με σκοπό την παραγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία αναγνώρισης και θα συνδράμει με το κατάλληλο υποστηρικτικό (τυποποιημένα έντυπα) και εκπαιδευτικό (εγχειρίδιο χρήσης και διαδικασιών) υλικό τόσο τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και τους υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. στο έργο τους.
Το έργο αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οργανωσιακή αλλαγή των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, θα προτυποποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα προσθέσει τον τομέα του Πολιτισμού στους τομείς δημόσιας διοίκησης, στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης και θα διευκολύνει μεγάλο πλήθος από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Ζ) Εκσυγχρονισμός λειτουργίας των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω βελτίωσης - επέκτασης του συστήματος οικονομικής διαχείρισης
Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Εξωτερικών, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες και την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των Αρχών Εξωτερικού. Σκοπός του εν λόγω συστήματος είναι:
- η βελτιστοποίηση των διοικητικών-δημοσιονομικών διαδικασιών και επιτάχυνση του έργου των ελεγκτικών δημοσιονομικών οργάνων με την αντικατάσταση του αναχρονιστικού ενσήμου με την έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης στις Αρχές Εξωτερικού καθώς και
- η ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών οικονομικής διαχείρισης από τις Αρχές του Εξωτερικού.
Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και αύξηση της αποτελεσματικότητας της Οικονομικής Διαχείρισης των Αρχών του Εξωτερικού μέσω:
- Αρχικής καταγραφής απαιτήσεων, ανασχεδιασμού διαδικασιών και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών λειτουργιών,  
- Υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την εκτέλεση των λειτουργιών οικονομικής διαχείρισης των Αρχών  και παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων της σε πραγματικό χρόνο από την Υπηρεσιακή και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
- Καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους Απόδημους Έλληνες  στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στην καθημερινή λειτουργία των Προξενικών Αρχών,
Τέλος, βασική στόχευση είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας με το επικείμενο έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)». Ειδικότερα, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού του έργου υπάρχει μέριμνα ώστε οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης να είναι αυξημένες ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και μεταδεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να παράγονται σε πραγματικό χρόνο, με την εκτέλεση των διαδικασιών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών τη στιγμή της απαίτησης άντλησης των δεδομένων, ή να διατίθενται έτοιμα, εφόσον είναι ήδη διαθέσιμα. Επιπρόσθετα, διττή πρόβλεψη του έργου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών να παρουσιάσει αυξημένη ετοιμότητα για την δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω της διαλειτουργικότητας με τον επικείμενο έργο του gov-ERP το οποίο θα υποστηρίξει μεταξύ άλλων και την Δημοσιονομική του διαχείριση καθώς και με ώριμα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΚΗΜΔΗΣ) και του Υπουργείου Εξωτερικών όπως το σύστημα θεωρήσεων VIS.
Η) Ψηφιοποίηση Τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
Δυνητικός Δικαιούχος: Βουλή των Ελλήνων, Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ της ΒτΕ)
Το εν λόγω έργο έχει σαν στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την παροχή ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Επιπλέον, με το έργο επιτυγχάνεται η διαφύλαξη και η τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και η ανάδειξη της πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Βουλής των Ελλήνων μέσω Διαδικτύου, προσφέροντας ακριβή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στο ευρύ κοινό.
Το περιεχόμενο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το διαδικτυακό κόμβο προβολής του αποθετηρίου θα είναι προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ, με την ενσωμάτωση εργαλείων που προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία. Για την εκπλήρωση των στόχων του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.
Θ) Απλούστευση, αναδιοργάνωση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, που αφορούν την ηλεκτρονική διακίνηση του υλικού σημάνσεως των σεσημασμένων και καταχωρημένων ατόμων των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών
Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας θα υλοποιηθούν δράσεις όπως:
- η καταγραφή και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες,
- η προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού για ηλεκτρονική καταχώρηση – ψηφιοποίηση,
- η ψηφιοποίηση του αρχείου των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών,
- η διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση του υλικού εγκληματολογικής σημάνσεως των ατόμων που προσάγονται στις Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και για το συσχετισμό των ατόμων με τυχόν ποινικά αδικήματα, που έχουν διαπράξει στο παρελθόν.
Ι) Ηλεκτρονική διαδικασία Διακίνησης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών
Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Η δράση αφορά σε:
- ταχύτερη διαβίβαση διαβαθμισμένου πληροφοριακού υλικού με την ανάπτυξη ενός συστήματος διαβαθμισμένης επικοινωνίας (κρυπτογράφησης), αξιοποιώντας τη χρήση των υφιστάμενων δικτύων και διευκολύνοντας ως εκ τούτου το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (ειδικότερα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών με τα 14 περιφερειακά Τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών, τα Τμήματα/Γραφεία πληροφοριών των αυτοτελών ή μη διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας), που συγκροτούν τον κύριο κορμό του δικτύου πληροφοριών και επιβολής του νόμου του Σώματος. Η συγκεκριμένη παράμετρος επιδρά στην έγκαιρη πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών (άρα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ορθολογικής κατανομής των πεπερασμένων πόρων), καθώς στην μείωση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας
- Εγκατάσταση του συνόλου των κεντρικών συστημάτων, που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος στην κεντρική υποδομή Data Room του Φορέα, στην οποία θα λάβει χώρα και η εναπόθεση του συνόλου των διακινούμενων δεδομένων με την ιστορικότητα αυτών. Με ειδικό λογισμικό θα εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών και τόσο η διακίνηση των απαιτούμενων δεδομένων όσο και η ασφαλής αποθήκευση των δεδομένων.
ΙΑ) Εγκατάσταση συστημάτων RIS-PACS στις Μονάδες Υγείας
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Η δράση έχει σαν αντικείμενο την πλήρη κάλυψη των Μονάδων Υγείας της χώρας με εφαρμογές RIS-PACS. Σε κάθε μονάδα υγείας θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός για την λειτουργία των εφαρμογών αλλά και διαγνωστικός εξοπλισμός ώστε οι ωφελούμενες μονάδες υγείας να μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις ακτινοδιαγνωστικές σειρές και εικόνες, παράλληλα με την εγκατάσταση συστήματος RIS. Παράλληλα στο πλαίσιο της παρέμβασης θα παρασχεθεί σε όλες τις μονάδες υγείας ο αρχικός εξοπλισμός και υποδομή ώστε να μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο των διαδικασιών της διαχείρισης ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων ηλεκτρονικά και να αποθέτουν το σύνολο της πληροφορίας τόσος τοπικά όσο και κεντρικά μέσα από το νεφοϋπολογιστικό σύστημα Harmoni του ΕΔΕΤ.
Τα έργο θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη διαχείριση του συνόλου των ακτινοδιαγνωστικών δεδομένων της χώρας κεντρικοποιημένα και δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ακτινοδιαγνωστικές τους εξετάσεις μέσα από κεντρικοποιημένη πύλη συμπληρωματικά με τον ατομικό φάκελο υγείας των πολιτών. Η λογική της προτεινόμενης λύσης βασίζεται στη λογική ενός κατανεμημένου μοντέλου διαχείρισης και προσωρινής αποθήκευσης σε επίπεδο Νοσοκομείου και Υγειονομικής Περιφέρειας (μέγιστος χρόνος: 6 μήνες) και τελικής κατάληξης των εξετάσεων σε ένα κεντρικό εθνικό αποθετήριο, ανεξαρτήτου τεχνολογίας των συσκευών με βασική προϋπόθεση την υποστήριξη του προτύπου DICOM, το οποίο είναι διεθνώς ένα από τα πιο διαδεδομένα και υψηλά υιοθετούμενα πρότυπα ψηφιακής διαχείρισης των απεικονιστικών εξετάσεων.
Στόχοι της παρέμβασης είναι:
• Η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων υγείας, με την ελαχιστοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την εκτύπωση απεικονιστικών εξετάσεων, την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, τη δυνατότητα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εξετάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετικό παραπεμπτικό, και την τήρηση αρχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.
• Η βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επαγγελματίες υγείας, με τη δυνατότητα online πρόσβασης σε αποτελέσματα απεικονιστικών εξετάσεων και τη διευκόλυνση παροχής «δεύτερης γνώμης».
ΙΒ) Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α.
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Αξιοποιώντας την υπάρχουσα βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει ο ΕΛ.Γ.Α με την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του Δημοσίου όπως είναι το ΥΠΑΑΤ και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σχεδιάζει την υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία ο εκτιμητής θα οργανώνει, ενεργεί και θα ολοκληρώνει την εκτίμησή του έχοντας online διαθέσιμα όλα τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (χωράφι), κερδίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία, εξέλιξη, μείωση κόστους, ευελιξία για όλη την εκλεκτική διαδικασία. Με τη χρήση των φωτογραφιών που θα βγάζουν οι εκτιμητές δημιουργείται μια μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση (AI) Artificial Intelligent εφαρμογών που μπορούν να συνδράμουν στην πρόληψη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός στο εγγύς μέλλον.
Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που οι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας ή της Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική περιοχή των οποίων βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια. Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από γεωπόνο - εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α. Για την εξυπηρέτηση των Αγροτών προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν.1790/1988, όπως ισχύουν σήμερα, ο ορισμός του απαραίτητου αριθμού ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. σε κάθε Δήμο.
ΙΓ) Επέκταση αρχιτεκτονικής κόμβου govHUB.gr και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Η παρέμβαση αφορά σε μια σειρά από υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως:
•    την επέκταση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας (κόμβου υπηρεσιών) «govHUB», η οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους δημόσιους φορείς (G2G) ως διαμεσολαβητής πληροφοριών.
•    τη χρήση νέων τεχνολογιών (container και message broker) για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών, της απαιτούμενης ταχύτητας, της αποτελεσματικής απομόνωσης, την κοινή χρήση πόρων και τη δυνατότητα για οριζόντια και ομαλή επέκταση.
•    την ανάπτυξη και την υποστήριξη ψηφιακών διαδικασιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων με σκοπό την απαλλαγή των πολιτών από την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία της συγκέντρωσης δικαιολογητικών και της υποβολής τους σε φορείς της  Δημόσιας Διοίκησης κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με αυτούς. Στόχος είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες (υπάλληλοι φορέων) και τρίτες εφαρμογές να αναζητούν online αυτεπάγγελτα έγγραφα και να λαμβάνουν απάντηση σε μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου ή σε μορφή κείμενου ασύγχρονα, έπειτα από εξουσιοδότηση του πολίτη.
Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης παρέμβασης περιλαμβάνουν:
•    Επέκταση αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας (κόμβου υπηρεσιών) govHUB, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί εκτός από Δήμους, όλους τους δημόσιους φορείς προσφέροντας G2G ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε υπαλλήλους και τρίτα συστήματα.
•    Ένταξη πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και η χορήγηση επιδόματος πληγέντων από φυσικές καταστροφές για την απεμπλοκή των πολιτών από τη διαδικασία της διαρκούς συγκέντρωσης και υποβολής δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση.
•    Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διευκόλυνση των συναλλαγών, μείωση της γραφειοκρατίας, επίτευξη διαφάνειας και τέλος απλούστευση των διαδικασιών.
ΙΔ) Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥΕ)
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Διασυνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες (περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, διευθύνσεις εκπαίδευσης, γραφεία, ειδικές υπηρεσίες, κτλ.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και λοιπούς εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ.
Η δράση αφορά στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του οικοσυστήματος αυτού με νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επιπλέον, θα υλοποιηθεί η επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ με νέα χαρακτηριστικά καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας των αναβαθμισμένων υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις των χρηστών και τις τεχνολογικές εξελίξεις των ΤΠΕ.
ΙΕ) Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥΕ)
Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη ενός σύγχρονου μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που αγγίζουν τους ακόλουθους γενικούς τομείς:
1. Ψηφιακές υπηρεσίες προς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό
2. Ψηφιοποίηση μεγάλου εύρους διοικητικών διαδικασιών με πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (digital workflows).
Με κεντρικό άξονα την αποδοτική καθημερινή λειτουργία όλων των δομών της διοικητικής ιεραρχίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολεία, διευθύνσεις, περιφερειακές διευθύνσεις, κεντρική υπηρεσία ΥΠΠΕΘ) αλλά και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε επιτελικό επίπεδο, η δράση αφορά στην (τεχνολογική, λειτουργική και επιχειρησιακή) αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα myschool.
Tο πληροφοριακό σύστημα myschool αποτελεί ένα μηχανογραφικό εργαλείο καθημερινής διοικητικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων της επικράτειας και των υψηλότερων διοικητικά εκπαιδευτικών δομών (διευθύνσεις, περιφερειακές διευθύνσεις, κεντρική υπηρεσία ΥΠΠΕΘ). Τα δεδομένα του συστήματος συντηρούνται σε μια κεντρική βάση και η πρόσβαση στην εφαρμογή παρέχεται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (https://myschool.sch.gr/).       
ΙΣΤ) Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς, ΕΔΥΤΕ ΑΕ, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET)
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται:
Α) η δράση για την επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ("ΑΠΕΛΛΑ") με την ενσωμάτωση του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, καθώς και
Β) η δράση για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της υλοποίησης ενεργειών στο πλαίσιο τριών πυλώνων:
1. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε φοιτητές και πολίτες, όπως είναι π.χ. οι βασικές υπηρεσίες φοιτητολογίου, η διαχείριση διπλωματικών εργασιών, πτυχιακών και διδακτορικών, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, η έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών, κ.ο.κ.,
2. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αξιοποίηση και παραμετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την προσαρμογή του στις ανάγκες των τελευταίων, με την εκπαίδευση και την υποστήριξη των τοπικών διαχειριστών και τελικών χρηστών, ώστε το εν λόγω Π.Σ. να ενημερώνεται συστηματικά με όλη τη διαθέσιμη απαιτούμενη πληροφορία, ενώ
3. Ο τρίτος πυλώνας αφορά στη διάθεση στατιστικών στοιχείων και ποσοτικών δεικτών που αφορύν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση στοιχεία που διατηρούνται οργανωμένα σε υφιστάμενα Π.Σ., με την ταυτόχρονα ένταξη νέων πηγών δεδομένων, όπως είναι το Σύστημα Πανελλήνιων Εξετάσεων, το Σύστημα Συγραμμάτων «Εύδοξος», το Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ», κ.α.
ΙΖ) Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης παραγωγικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και Παροχής Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Οικονομικών, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την κάλυψη μιας σειράς από υποστηρικτικές ενέργειες της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης, καθώς και των προγραμμάτων κατάρτισης της Ακαδημίας. Το ως άνω Πληροφοριακό Σύστημα συνάδει πλήρως με την πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή εκφράζεται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Πληροφορική της Α.Α.Δ.Ε., σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσεων της Α.Α.Δ.Ε. (Blue Print), όπως αυτό παρουσιάστηκε στους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την τριετία 2018 – 2020, βάσει του οποίου η δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επέκτασης του ρόλου της Ακαδημίας για τον πυλώνα που αφορά στην ανάπτυξη του προσωπικού της Αρχής.
Βασικές λειτουργίες που θα υποστηρίζονται με την εισαγωγή του νέου, καινοτόμου μοντέλου μικτής εκπαίδευσης, το οποίο θα υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα είναι οι κάτωθι:
-    Υλοποίηση και τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών/Εκπαιδευόμενων – Διασύνδεση με το σύστημα Ανθρώπινων Πόρων από το οποίο θα αντλούνται τα βασικά στοιχεία των υπαλλήλων,
-    Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/μαθημάτων,
-    Τήρηση καρτέλας εκπαίδευσης εκπαιδευόμενου (εκπαιδεύσεις, βαθμολογία, πιστοποιήσεις/βεβαιώσεις, αξιολογήσεις),
-    Διασύνδεση με την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και με το μελλοντικό “portal” της Ακαδημίας για τη διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
-    Υποστήριξη λειτουργίας “info kiosk” για την πληροφόρηση εκπαιδευόμενων και επισκεπτών,
-    Διασύνδεση με την πλατφόρμα “e-learning”,
-    Υποστήριξη συνεργατικών κοινοτήτων,
-    Διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων,
-    Διαχείριση ωρολογίου προγράμματος,
-    Υποστήριξη αναφορών,
-    Ικανότητα διασύνδεσης με εφαρμογές τρίτων,
-    Ικανότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης βάσει χρηστών και ομάδων χρηστών, κ.α.
Τέλος, επισημαίνεται ότι προκειμένου για την κατάρτιση του απαιτούμενου φακέλου ΚΕΠ για την πιστοποίηση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας ως Επαγγελματικής Δομής του Δημοσίου προβλέπεται η δυνατότητα και χρηματοδότηση λήψης αντίστοιχων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.
ΙΗ) Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς φορείς/Αρχές – Προμήθεια συσκευών τηλεδιάσκεψης
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (Αρχηγείο, Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας και Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας) με στόχο την αναβάθμιση του δικτύου τηλεδιάσκεψης και την προμήθεια πρόσθετων συσκευών τηλεδιάσκεψης με σκοπό να ενδυναμωθεί η επικοινωνία και η συμμετοχή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων/Αρχών στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.
Συμπεριλαμβάνονται σε ένα συνολικό έργο τα ακόλουθα:
•    Κεντρικό σύστημα τηλεδιάσκεψης
•    Περιφερειακά συστήματα τηλεδιάσκεψης
•    Συσκευές Εικονοτηλεφώνων (IP videophones)
•    Εξυπηρετητής (Server) Τηλεδιάσκεψης
•    Πακέτο λογισμικού (software) και αδειών χρήσης
Μαζί με την ανωτέρω προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού θα προσφερθούν και οι κάτωθι υπηρεσίες:
•    Εργασίες εγκατάστασης-παραμετροποίησης
•    Εκπαίδευση προσωπικού
•    Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
1.2 Ειδικοί Όροι:
1. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται την προέγκριση του υποβληθέντος ΤΔΠ από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 / Α’ / 23-09-2020), καθώς και το σύνολο της αλληλογραφίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την έγκριση του ΤΔΠ.
2. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 56 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.
3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της πράξης είναι διαφορετικός από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή/και τον φορέα λειτουργίας, θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς σε διοικητικό έγγραφο το Σχήμα Διοίκησης Έργου της προτεινόμενης πράξης, με αναφορά στη σύσταση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση.
4. Για κάθε προτεινόμενη πράξη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, μετά την ολοκλήρωσή της και να συνυποβληθεί το Σχέδιο Δράσης για το σύνολο της με αναφορά των σχετικών φορέων/ δομών / μηχανισμών λειτουργίας και των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση της πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της.
5. Σε περίπτωση ορισμού δικαιούχων μέσω προγραμματικής σύμβασης, τα έγγραφα που προβλέπονται στα σημεία 3 και 4, κατατίθενται υπογεγραμμένα και από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή και τον φορέα λειτουργίας της πράξης σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί.
6. Εφόσον το φυσικό αντικείμενο μιας πράξης συνδέεται με αυτό άλλων πράξεων (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, παραδοτέα) που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικών μέσων, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποτυπώσει τον τρόπο αξιοποίησής τους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και να επισυνάψει τα σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία (ΤΔΠ υφιστάμενης πράξης, παραδοτέα κλπ).
7. Σε περίπτωση που αφορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εγκατάσταση και φιλοξενία της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης σε υπολογιστικές υποδομές (να διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές), καθώς και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ του κύριου της πράξης, των φορέων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και του φορέα λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω υποδομών, εφόσον οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται.
8. Για τις προτεινόμενες πράξεις που τμήμα τους ή συνολικά αφορούν σε συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι το φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται και άρα δεν προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του οριζόντιου έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, δεδομένου ότι το τελευταίο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί.
9. Για τις προτεινόμενες πράξεις που αφορούν σε προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον κύριο της πράξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα («ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»), ήτοι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ότι οι εν λόγω δράσεις δε δύνανται να καλυφθούν ως μέρος ή συνολικά από το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα.
10. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα υιοθετεί τα όσα ορίζονται στο πεδίο (Ε) «Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα» του Παραρτήματος ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Ε.Π. του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» (Ιούλιος 2015).
11. Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (“e-gif”) (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-ΦΕΚ 1301/Β’/2012). Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι "ανοικτής" αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών, τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.
1.3 Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι των οποίων οι πράξεις θα χρηματοδοτηθούν, πέραν των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων δημοσιότητας και επικοινωνίας που πρέπει να τηρήσουν, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.1303/2014 προκειμένου για την ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό των πράξεων και τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο, δύνανται να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό τους και να υλοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στα κείμενα «Επικοινωνιακό Σχέδιο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 2014-2020», καθώς επίσης και στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020».
1.4 Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η μέτρηση των ειδικών δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλ. Πίνακες 2 έως 3 της παρούσας). Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία, περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος επικαιροποιείται.
Για όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες-στόχος)  αποτελούν ενδεικτικά:
- Δημόσια Διοίκηση
- Πολίτες
- Επιχειρήσεις
1.5 Προϋπόθεση για την ένταξη της πράξης, αποτελεί η έγκριση της διακήρυξης (διατύπωση θετικής γνώμης) για το/α κυρίως υποέργο/α, από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ (ως ΕΦ), η οποία θα δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει το τεύχος διακήρυξης για το/τα κυρίως υποέργο/α, μετά από Δημόσια Διαβούλευση και με ενσωμάτωση των αποδεκτών σχολίων από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία που προβλέπονται στη διαδικασία έγκρισης διακήρυξης από το ισχύον ΣΔΕ (ΔΙΙ_2). Σε περίπτωση που το τεύχος διακήρυξης που υποβληθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, τότε η αξιολόγηση της πρότασης που διενεργείται από τον ΕΦ διακόπτεται προσωρινά και μέχρι ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει το/τα παραπάνω δικαιολογητικό/ά.