Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για το έργο Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ κατά τη  διαχείριση των έργων που της έχουν εκχωρηθεί, και όσων επιπλέον χρηματοδοτηθούν, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» (ΕΠ ΜΔΤ), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

 

Προ ΦΠΑ 24%

Με ΦΠΑ 24%

Αρχικός προϋπολογισμός

460.645,16 €

571.200,00 €

Δικαίωμα προαίρεσης

460.645,16 €

571.200,00 €

Σύνολο

921.290,32 €

1.142.400,00 €


CPV: 72224000-1 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

Με την υπ' αρίθμ. 567/9-3-2023 Απόφασης Τροποποίησης, αποφασίστηκαν τα εξής:

(Α) Η τροποποίηση της παραγράφου 2.2.6(Α) «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1246ΜΠΥΓ-ΞΡΑ, ΑΔΑΜ: 23PROC012090484 2023-02-07, α/α ΕΣΗΔΗΣ 176764) διακήρυξης, ως εξής:

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

[…]

Α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν προβεί εντός των τελευταίων τριών  (3) ετών πριν την προβλεπόμενη στην παρούσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  (έτη: 2022, 2021, 2020), σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση:

1. τουλάχιστον ενός (1) έργου, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στη διαχείριση ή/και στην παρακολούθηση, ή/και στην αξιολόγηση ή/και στον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων από ενωσιακούς πόρους προγραμμάτων/ έργων, η συμβατική αξία του οποίου (χωρίς ΦΠΑ) να είναι τουλάχιστον ίση με το 30% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται το δικαίωμα προαίρεσης και ο αναλογούν ΦΠΑ).

2. τουλάχιστον δύο (2) έργων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή/και ελέγχου της υλοποίησης έργων ΤΠΕ.

Η κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 2 μπορεί να τεκμηριώνεται και από έργα που τεκμηριώνουν την απαίτηση της παραγράφου 1.

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη και στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία και πάντως εντός της τελευταίας πενταετίας (έτη: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018), σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Παραρτήματος ΧΙΙ (Μέρος ΙΙ περ. α’ υποπερ. ΙΙ) του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Β) Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και την Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 15:00 (αντί της Δευτέρας 13/03/2023 και ώρα 15:00), προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους.

(Γ) Η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τη Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα 13:00 (αντί της Παρασκευής 17/03/2023 και ώρα 13:00).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1246ΜΠΥΓ-ΞΡΑ, ΑΔΑΜ: 23PROC012090484 2023-02-07, α/α ΕΣΗΔΗΣ 176764) διακήρυξης. 

Η παρούσα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 διακήρυξης, ήτοι:

  • δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια
  • δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:
    - στο ΚΗΜΔΗΣ
    - στη Διαύγεια
    - στο ΕΣΗΔΗΣ
    - στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176764

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις