Ευρωπαϊκή Ένωση

Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου εκκαθάρισης δαπανών και ελέγχων της Δράσης SFBB.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την εκκαθάριση για τις υποβαλλόμενες δαπάνες επί τη βάσει φακέλων ωφελουμένων που αφορούν συνδέσεις με παροχή SFBB υπηρεσίες και επιπρόσθετα να πραγματοποιήσει ελέγχους για την επαλήθευση των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει απολογιστικά με βάση: α) τον αριθμό των εκκαθαρισμένων φακέλων β) τον αριθμό των επεξεργασμένων προσφορών αναφοράς των παρόχων, γ) τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας και δ) του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/6/2021, 13:00

A/A ΕΣΗΔΗΣ: 108607


Σχετικές δημοσιεύσεις