Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5016106

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις

  • Ημερομηνία Ένταξης: 23/5/2018
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης και μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων του τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων και παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές πλήθος υπηρεσιών. Το ΤΕΕ παρέχει προς τις επιχειρήσεις τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Φορολογική Υποστήριξη στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. - Νομική Υποστήριξη στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. - Υποστήριξη στην αγορά εργασίας και διαμεσολάβηση του ΤΕΕ στην προσφορά και ζήτηση εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. - Υποστήριξη στην τυποποίηση μελετών και στις υπηρεσίες επίβλεψης έργων. - Πιστοποίηση – Άδεια άσκησης επαγγέλματος. - Εκπαίδευση στελεχών των εταιρειών σε νέες Τεχνολογίες ή Κανονισμούς. - Τυποποίηση διαδικασιών. κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και υποστήριξης στην εκμετάλλευσή τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. - Διαμεσολάβηση σε διαφορές εταιρειών – Διαιτησία – Πραγματογνωμοσύνη. Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών του ΤΕΕ, μέσω της απλούστευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Κύριο σκοπό του έργου αποτελεί η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν σημαντικές λειτουργίες του Επιμελητηρίου προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων αλλά και των επιχειρήσεων που αναζητούν πληροφορίες και δεδομένα αρμοδιότητας του ΤΕΕ. Επιπλέον, η παροχή πληροφοριών στους ωφελούμενους με νέες, προηγμένης τεχνολογίας μεθόδους, θα συμβάλει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την εξυπηρέτησή τους. Τέλος, η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλει σημαντικά στο επαγγελματικό και επιχειρηματικό έργο των ωφελούμενων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην εργασία τους, στις επιχειρήσεις τους και στις παρεχόμενες προς τους πελάτες τους υπηρεσίες. Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 850.000 ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 8/7/2022
  • Προυπολογισμός: 832.034,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 832.034,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 571.138,19 €