Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το Υποέργο 2: «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5094983 του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Η Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με Κωδικό 5094983 και αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) υποέργα:

  1. Ανασχεδιασμός, Απλούστευση και Μοντελοποίηση ροών του Εθνικού Τυπογραφείου
  2. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου
  3. Δράσεις δημοσιότητας Έργου.

Η Πράξη αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών του Εθνικού Τυπογραφείου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, και στην ενίσχυση της ικανότητας του ΕΤ να παρέχει Ψηφιακές Υπηρεσίες επιπέδου 5 στους πολίτες και στους συνεργαζόμενους Φορείς που δημοσιεύουν έγγραφα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλουν εργασίες για σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή.

Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα καταστούν εφικτά:

  • ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών του Οργανισμού,
  • η ενοποίηση και η συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό (φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, πολίτες),
  • η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του Φορέα και η μείωση του αντίστοιχου κόστους λειτουργίας,
  • η συμμόρφωση με τις πλέον προωθημένες αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των διαχειριζόμενων δεδομένων,
  • η απρόσκοπτη ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΕΤ στον ρόλο τους και η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαχειριζόμενων πόρων

Το Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αναφέρεται στο Υποέργo 2: Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου (ΠΣΕΤ), και αφορά στην υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης των ανασχεδιασμένων ροών υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών, δημιουργώντας:

ένα νέο περιβάλλον εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, ασφάλεια και φιλικότητα στον χρήστη

μία εξελιγμένη λειτουργικότητα αναζήτησης ΦΕΚ από το ευρύ κοινό, ώστε η αναζήτηση να καταστεί ταχύτερη και να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις