Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανασχεδιασμός, Απλούστευση και Μοντελοποίηση ροών του Εθνικού Τυπογραφείου

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης: “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανασχεδιασμός, Απλούστευση & Μοντελοποίηση ροών του Εθνικού Τυπογραφείου» με Κωδικό ΟΠΣ: 5094983, του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απλούστευση, ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση των διαδικασιών του Εθνικού Τυπογραφείου (εφεξής ΕΤ) που αφορούν στις διεργασίες υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών (σχεδιασμός, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή άλλων εργασιών όπως εκδόσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) εκ μέρους του ΕΤ.

Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί καταγραφή, χαρτογράφηση και αποτύπωση των υφιστάμενων διαδικασιών και ροών εργασιών, εντοπισμός των προβληματικών σημείων, κατάρτιση νέου μοντέλου διαδικασιών με στόχο τον ανασχεδιασμό και την ομογενοποίηση αυτών λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ευθυγράμμιση με τις αρχές, κατευθύνσεις και δράσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η μοντελοποίηση των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών προτύπων, ώστε η οποιαδήποτε μελλοντική της τροποποίηση να είναι εύκολα προσαρμόσιμη με την τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων.

Ο σχεδιασμός του νέου συνολικού μοντέλου διαδικασιών θα συνοδευτεί από τον προσδιορισμό των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών που θα απαιτηθούν, κατόπιν διαβούλευσης και αποδοχής από τα αρμόδια όργανα του φορέα και την απαιτούμενη προσαρμογή του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΤ, εφόσον κριθεί αναγκαίο

Ο ανασχεδιασμός των εν λόγω διαδικασιών υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών εκ μέρους του ΕΤ, κρίνεται ως αξιωματικός όρος ουσιαστικής αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους φορείς του Δημοσίου, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών δημιουργώντας όρους λιτής λειτουργίας, σαφούς δράσης, ευκρινούς διαχείρισης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Το έργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και του προκαλούμενου διοικητικού βάρους, καθώς και την οργάνωση του ΕΤ, βάσει των αρχών της διαφανούς αποτελεσματικής αποδοτικής και ταχύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο σε δυο (2) φάσεις:

  1. Φάση Α: Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας του ΕΤ με έμφαση στις διαδικασίες υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών.
  2. Φάση Β: Υποβολή προτάσεων απλούστευσης των διαδικασιών υποδοχής και επεξεργασίας εγγράφων προς δημοσίευση και λοιπών εργασιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων»(ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις