Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET

Μετάθεση ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών της Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Υποέργου 1 της Πράξης με MIS 5129741

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης: «Η συμβολή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741.

Η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» που αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης με MIS 5129741, δημοσιεύεται στις 21-12-2021 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης λαμβάνει τους εξής (4) τέσσερις διακριτούς Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 146231, 146232, 146233 & 146234.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την Διενέργεια του Διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αναθέτουσας Αρχής για την Μετάθεση της Ημερομηνίας της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών για την Παρασκευή 04/02/2022 και ώρα 15:00  για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009778324 / 17-12-2021) μέσω  του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET».

Σχετικές δημοσιεύσεις