Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών, υποέργο 3 της πράξης Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη Αναδόχου

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 27 του ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο: «Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών» ως Υποέργο 3 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 82/18-01-2022, και έχει λάβει κωδικό ΑΔΑ: ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη, καταγραφή, ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της πλήρους εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής εξέλιξης του μοναστηριού του Οσίου Λουκά και αφήγηση της ιστορίας του, από την πρώτη μοναστική κοινότητα έως σήμερα, η οποία βασίζεται σε στοιχεία επιστημονικής έρευνας, τα οποία θα αποτυπώνονται με δυναμικό, σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο προκειμένου να εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, όπως ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς. Η βασική παράμετρος του προγράμματος θα είναι η δυνατότητα εξερεύνησης του μνημείου και η συμμετοχή σε διάφορα σενάρια και περιηγήσεις.

Η τεχνολογία VR χρησιμοποιεί συσκευές εικονικής πραγματικότητας ή περιβάλλοντα πολλαπλών προβολών, μερικές φορές σε συνδυασμό με φυσικά περιβάλλοντα ή σκηνικά. Με αυτά τα μέσα επιτυγχάνεται η δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων, ήχων και άλλων αισθήσεων που προσομοιώνουν τη φυσική παρουσία ενός χρήστη σε ένα εικονικό ή φανταστικό περιβάλλον. Οι χρήστες-θεατές είναι σε θέση να «ερευνούν» τον τεχνητό κόσμο, να κινούνται γύρω του και να αλληλεπιδρούν με εικονικά χαρακτηριστικά ή αντικείμενα.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κατάλληλο για στερεοσκοπική προβολή σε ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. σφαιρικές εγκαταστάσεις πολλών θεατών, ή απλούστερες διατάξεις), καθώς και σε διατάξεις τύπου VR Headset (π.χ.HTC Vive, Oculus Rift).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

Κωδικός CPVΠεριγραφή

72000000-5

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις