Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ψηφιοποίηση Υλικού, υποέργο 2 της πράξης Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ανακοινώνει την επανάληψη της διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 27 του ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ψηφιοποίηση Υλικού» ως Υποέργο 2 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 82/18-01-2022, και έχει λάβει κωδικό ΑΔΑ: ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης εκκλησιαστικού υλικού σημαντικής ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας, καθώς και η παραγωγή πολυμεσικού υλικού το οποίο θα αναδεικνύει τη συμβολή της ΙΑΑ στην σύγχρονη ιστορική πορεία της πόλης των Αθηνών και της χώρας γενικότερα. Το υλικό, ενδεικτικά θα αφορά, βιβλία, εικόνες, κινητά αντικείμενα, τα οποία θα προέρχονται από τους 157 Ενοριακούς Ναούς και 4 Ιερές Μονές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το περιεχόμενο του προς ψηφιοποίηση υλικού θα επιμεληθεί η Αναθέτουσα Αρχή και ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να το συγκεντρώσει, να το κατηγοριοποιήσει, να το διαχειριστεί και να το οργανώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Επιπλέον με το φωτογραφικό υλικό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στον υποψήφιο Ανάδοχο θα δημιουργηθούν ωριαίες ταινίες-ντοκιμαντέρ των οποίων την επιμέλεια της αφηγηματικής και επεξηγηματικής επένδυσης θα έχει η Αναθέτουσα Αρχή.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

Κωδικός CPVΠεριγραφή
79999100-4
Υπηρεσίες σάρωσης
72312000-5
Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων

80500000-9

Υπηρεσίες Κατάρτισης

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις