Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εμπειρογνωμοσύνες, , υποέργο 4 της πράξης Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων Ενοριακών Ναών

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 27 του ν. 4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εμπειρογνωμοσύνες», της Πράξης  «Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων Ενοριακών Ναών» με κωδικό MIS 5094994, η οποία με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτ. 82/18-01-2022 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και ΑΔΑ ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας: 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες, 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ με βάση την πρόσκληση με τίτλο «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με ΑΔΑ:ΨΤΡΧ46ΜΠΥΓ-43Φ και τις τροποποιήσεις της.

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο «Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εμπειρογνωμοσύνες» της Πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» και κωδικό MIS 5094994, η οποία με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτ. 82/18-01-2022 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και ΑΔΑ ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας: 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες, 01 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ με βάση την πρόσκληση με τίτλο «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με ΑΔΑ:ΨΤΡΧ46ΜΠΥΓ-43Φ και τις τροποποιήσεις της.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εμπειρογνωμοσυνών για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» που θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως. Οι βασικές ενότητες εργασιών αφορούν σε:

  • Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνική παρακολούθηση και εισηγήσεις για τα  παραδοτέα της Πράξης και ειδικότερα για τα παραδοτέα των υποέργων 2 «Ψηφιοποίηση Υλικού» & 3 «Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών»,                  
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διοίκηση και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Υποέργων της Πράξης (project management)    
  • Ενέργειες για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης
  • Εμπειρογνωμοσύνες για την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου αποθετηρίου στην επιμορφωτική διαδικασία του ΙΠΕ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

–  (CPV) : 72140000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής»

–  (CPV) 79342200-5 «Υπηρεσίες προώθησης»

–  (CPV): 79400000- «Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης»

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις