Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης

Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο: «WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» ως υποέργο 7 της πράξης: «WiFi4GR–Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» με κωδ. ΟΠΣ 5033070, που εντάσσεται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» (03) και «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» (03Σ), του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Το έργο αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου (ενωσιακού και εθνικού), καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

Το έργο του Αναδόχου αφορά σε υποστήριξη σε θέματα όπως όσα ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάτωθι:

1. Υποστήριξη στη διαδικασία Υποδοχής των Προτάσεων των Δήμων, με συνοδευτικά έγγραφα, υποστήριξη στην Επικοινωνία με αναδόχους, σχεδιασμός και Υλοποίηση του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος.

2. Διαχείριση στοιχείων Δήμων (Συλλογή στοιχείων, επαλήθευση εγκυρότητας στοιχείων, πρόσωπα επικοινωνίας, αποφάσεις ΔΣ, ρευματοδότηση, σύνδεση).

3. Υποστήριξη στη διαμόρφωση εκτελεστικών προκηρύξεων και συμβάσεων – Κατανομή σημείων ανά εκτελεστική, με βάση τις απαιτήσεις του Έργου WiFI4GR.

4. Υποστήριξη στην υποδοχή των βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής.

5. Συντονισμός επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας αρχής, Αναδόχων και Δήμων.

6. Επίλυση προβλημάτων.

7. Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων και επιδόσεων υποδομής.

8. Τακτικές Αναφορές προόδου του έργου WiFi4GR και διαχείριση στατιστικών κατά την Φάση Λειτουργίας.

9. Επιτόπιες επαληθεύσεις και μετρήσεις ποιότητας για την υποστήριξη της διαδικασίας παραλαβής του έργου WiFI4GR.

10. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής καθ όλη την Φάση Λειτουργίας του έργου WiFI4GR και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. Τυποποίηση διαδικασιών – ροών και εντύπων επιθεωρήσεων.

12. Εκπόνηση σχεδίων μετρήσεων, ανάλυσης δεδομένων, και δημιουργίας αναφορών.

13. Η κάλυψη ad hoc αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής και η υποστήριξη σε επιμέρους θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εξέλιξη συναφών ζητημάτων, τα οποία εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της Σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 496.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 400.000€ ΦΠΑ: 96.000€).

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί:

  • Στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr
  • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ): http://www.digitalplan.gov.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις