Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα (ΠΣ ΔΕΑΤ)

Διακήρυξη υπ.αριθ. 3576/ΓΕ/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου ΑΑ1 «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα (ΠΣ ΔΕΑΤ)» της Πράξης 5149130 , με αριθ. Δ/ξης 3576/ΓΕ/2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης: #600.000,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (κωδικοί CPV: 72000000-5, 72222300-0, 72262000-9, 72253200-5, 80533100-0 και 72267000-4), με δικαίωμα προαίρεσης έως του ποσού των € 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με βάση την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου, για τις Υπηρεσίες Συντήρησης.

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της πληροφοριακής υποδομής της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά στους ελέγχους που προγραμματίζει και εκτελεί στον Αγροδιατροφικό Τομέα, μέσω της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα (ΠΣ-ΔΕΑΤ). Η υλοποίηση του παρόντος έργου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δημιουργίας και μετάβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών, ασφάλεια, διαφάνεια και ευχρηστία. Παράλληλα, το νέο αυτό περιβάλλον θα υποστηρίζει με αποτελεσματικό τρόπο τη χάραξη στρατηγικής για τους ελέγχους στον Αγροδιατροφικό Τομέα και θα επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, με εύχρηστα και αποτελεσματικά εργαλεία, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αναφορών που έχει έναντι των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

    Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

    Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


    Σχετικές δημοσιεύσεις