Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET

Παράταση της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής σχολίων επί της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με τίτλο « «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού  Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης: «Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» με MIS 5129741, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου “pdf”.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr,  για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Δημόσια Διαβούλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016 (όπως ισχύει).

Περισσότερες πληροφορίες: Η Δημόσια Διαβούλευση αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Μοναδικό Κωδικό: 22DIAB000024331.

Επίσης αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής σχολίων επί της δημόσιας διαβούλευσης, που θα είναι στις 13/05/2022.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της διαβούλευσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις