Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού - Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής” για το Υποέργο 1: «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης: «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών», με Κωδικό ΟΠΣ 5049399 του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διάσωση του διαχρονικού αρχείου Α/Φ της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η μετατροπή των διαθέσιμων αναλογικών Α/Φ σε ψηφιακή μορφή, η αρχειοθέτηση, η καταλαγοποίηση τους και η δημιουργία μεταδεδομένων για την ανάπτυξη και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει α) τη συντήρηση – αποκατάσταση και ανατύπωση φθαρμένων αρνητικών και έντυπων Α/Φ, τόσο των φιλμ σε ρολό (roll film) όσο και των κομμένων αρνητικών φιλμ (cut sheets), 70.000 περίπου Α/Φ, από το 1938 έως και το έτος περάτωσης του εν λόγω Έργου, β) την ψηφιοποίηση 290.000 Α/Φ περίπου, γ) την αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων του συνόλου των Α/Φ 380.000 περίπου, δ) καθώς και την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr. Η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Διακήρυξης.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις