Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (01/2022) για το υποέργο α/α 1: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» (MIS 5102975).

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54 624 Ελλάδα, τηλ. +30 2310275701,  email: info@jct.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http:// www.jct.gr

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολής της Ιστορικής μνήμης και του πολιτιστικού αποθέματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ελλάδος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.

Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της Αναθέτουσας Αρχής : 08-06-2022, ημέρα Τετάρτη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14.07.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  18.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 162584

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις