Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων».

Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο 12 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στον Ν. 4314/2014. Φορείς χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους. Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δηλαδή το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003.

Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, είτε σε περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερου φυσικού αντικειμένου (παρ. 1.3.1.2 περ. α’ της Διακήρυξης) είτε μέσω τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, παρ. 1.3.1.2 της Διακήρυξης), δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, εφόσον κριθεί ότι αυτή αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του Έργου (Α.Π. 6830/1203/Α2/25-10-2018), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητού εξοπλισμού μέτρησης, καταγραφής και απεικόνισης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και εντοπισμού θέσης εκπομπής σήματος (ραδιογωνιομέτρηση), καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των σχετικών εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1 και 38433300-2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω των παρακάτω:

α) Κατακύρωση μεγαλύτερου φυσικού αντικειμένου
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει και η Αναθέτουσα Αρχή να αποδεχτεί την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για φυσικό αντικείμενο μεγαλύτερο έως και 20% της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

β) Άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016).
Το δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνει:
i) Την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης,
ii) Την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών εκπαίδευσης, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (2.291.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (443.520,00 €).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.785.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (345.600,00 €) (εκτιμώμενη καθαρή αξία: ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (1.440.000,00 €)).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (505.920,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (97.920,00 €).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Έργου.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/07/2022 και ώρα 15:00. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/07/2022 και ώρα 11:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 07/06/2022

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις