Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ για τη διαχείριση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Οριζόντια Πράξη στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 με τίτλο «Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια”» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια 2014-2020» κωδ. ΟΠΣ 5087289 Υποέργο 1: «Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για τη διαχείριση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021».

Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ για τη διαχείριση του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021». 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχειριστικής υποστήριξης προς την ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστής του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (233.870,97€) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (290.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία θα αναρτηθεί:

Στο ΕΣΗΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr 

Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ): www.digitalplan.gov.gr.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr.

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις