Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΟ ΩΔΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Διακήρυξη Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Υλοποίησης του Υποέργου 1

Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. Το έργο έχει στόχο να αξιοποιήσει το ψηφιακό αρχείο του Ωδείου Αθηνών και μέσα από αυτό να αναδείξει την ιστορία της μουσικής στη χώρα μας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα και να φωτίσει σημαντικές πτυχές της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, συνθέτοντας ένα εικονικό μουσείο για ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και την υιοθέτηση συστήματος ψηφιακού αποθετηρίου για τη διαχείριση, οργάνωση και προβολή του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Ωδείου, τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, που θα φιλοξενεί το ψηφιακό αρχείο του Ωδείου αλλά και εφαρμογές ανάδειξης αυτού, όπως χρονολόγιο, ψηφιακές εκθέσεις, βίντεο κ.ά. καθώς και εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων στον χώρο. Πρόκειται για διαδραστικές οθόνες που προβάλουν εφαρμογές και βίντεο τόσο την ιστορία του κτηρίου όσο και την ιστορία του Ωδείου, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές, όπως ο εικονικός μαέστρος και η δημιουργία οπτικού μουσικού έργου μέσα από εφαρμογή που αξιοποιεί αισθητήρες κίνησης. Το αντικείμενο του διαγωνισμού παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr µε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό στην πλατφόρμα ΕΣΗ∆ΗΣ: 163758. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα https://www.athensconservatoire.gr/ καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Αναθέτουσα Αρχή: Μουσικός & Δραματικός Σύλλογος Ωδείον Αθηνών 1871

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 04/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι αμέσως μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 30/07/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις