Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης

Αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27, καθώς και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2014-20. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης διακρίνονται στις παρακάτω βασικές ενότητες:

  • Ενότητα Εργασιών Α: Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης του Προγράμματος και στην Ένταξη Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Β: Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Γ: Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων & των Ελέγχων των ΕΦ
  • Ενότητα Εργασιών Δ: Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως ΕΦ
  • Ενότητα Εργασιών Ε: Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως Δικαιούχος Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
  • Ενότητα Εργασιών ΣΤ: Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διοίκησης και παρακολούθησης των Εργασιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:


Προ ΦΠΑ 24%
Με ΦΠΑ 24%
Αρχικός προϋπολογισμός
5.880.000,00 €
7.291.200,00 €
Δικαίωμα προαίρεσης
5.880.000,00 €
7.291.200,00 €
Σύνολο
11.760.000,00 €
14.582.400,00 €

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72224000-1 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

Διαδικασία - Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:

Ημερομηνία: 14/10/2022, ημέρα Παρασκευή, Ώρα 15:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης.

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 13:00
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών στο Σύστημα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος Διακήρυξης και στα παραρτήματα αυτού.

Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). ΑΔΑ: ΩΜΑΠ46ΜΠΥΓ-67Δ

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , καθώς και στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.digitalplan.gov.gr στη διαδρομή: http://digitalplan.gov.gr/enotita/24/diagonismoi και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση (URL) https://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 171980,1

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις