Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών μέσω βελτίωσης - επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δυο Τμήματα: Τμήμα 1 (Υποέργο 1): «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπ. Εξωτερικών» και Τμήμα 2 (Υποέργο 2): «Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.172.800,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου έχει λάβει τον Συστημικό αριθμό 183373 και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.gr μέχρι την 24.03.2023 και ώρα 13.00.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις