Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ για τη διαχείριση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Παροχή διευκρινίσεων, Τροποποίηση όρων της διακήρυξης, Παράταση της προθεσμίας υποβολής και Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αποφασίστηκε:

(Α) Η τροποποίηση της παραγράφου 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της υπ’ αρ. πρωτ. 697/20-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΝΤ46ΜΠΥΓ-7Ρ3, ΑΔΑΜ: 23PROC012320933 2023-03-20, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188552) διακήρυξης, ως εξής:

------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2020, 2021, 2022) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

------------------------------------------------------------------------------------------

(Β) Η τροποποίηση της παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της υπ’ αρ. πρωτ. 697/20-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΝΤ46ΜΠΥΓ-7Ρ3, ΑΔΑΜ: 23PROC012320933 2023-03-20, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188552) διακήρυξης, ως εξής:

------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (5 έτη ήτοι 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έργα τα οποία να καλύπτουν αθροιστικά όλους τους κάτωθι αναφερόμενους τομείς/ υποτομείς:

Α: Τουλάχιστον δύο (2) έργα υποστήριξης της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, έργου ή πράξης 

Β. Τουλάχιστον δύο (2) έργα που να αφορούν σε υποστήριξη της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, το σχεδιασμό και την υποστήριξη Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office) 

Τα ανωτέρω έργα (Α και Β) απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα κατ’ ελάχιστον, ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον δανείζοντα εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.

------------------------------------------------------------------------------------------

(Γ) Η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μέσα» της υπ’ αρ. πρωτ. 697/20-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΝΤ46ΜΠΥΓ-7Ρ3, ΑΔΑΜ: 23PROC012320933 2023-03-20, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188552) διακήρυξης, ως εξής:

------------------------------------------------------------------------------------------

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο φορέας, ή δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2021, 2022 συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. […]

------------------------------------------------------------------------------------------

(Δ) Η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου Β.4 της παραγράφου 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μέσα» της υπ’ αρ. πρωτ. 697/20-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΝΤ46ΜΠΥΓ-7Ρ3, ΑΔΑΜ: 23PROC012320933 2023-03-20, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188552) διακήρυξης, ως εξής:

------------------------------------------------------------------------------------------

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που υλοποίησε επιτυχώς ο οικονομικός φορέας κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: […]

------------------------------------------------------------------------------------------

(Ε) Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και τη Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 15:00 (αντί της Δευτέρας 24/04/2023 και ώρα 15:00), προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Επισημαίνεται ότι όπου στη διακήρυξη αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, νοείται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής όπως έχει οριστεί  μετά την παράταση, ήτοι η Δευτέρα 15/05/2023. Αυτό αφορά και όσες προθεσμίες υπολογίζονται με βάση αυτήν (όπως ενδεικτικά η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής και ο χρόνος ισχύος προσφορών).

(ΣΤ) Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την Παρασκευή 19/05/2023 και ώρα 13:00 (αντί της Παρασκευής 28/04/2023 και ώρα 13:00).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 697/20-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΝΤ46ΜΠΥΓ-7Ρ3, ΑΔΑΜ: 23PROC012320933 2023-03-20, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188552)) διακήρυξης. 

Η παρούσα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 697/20-3-2023 διακήρυξης, ήτοι:

- δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια

- δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:

  • στο ΚΗΜΔΗΣ
  • στη Διαύγεια
  • στο ΕΣΗΔΗΣ
  • στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

α/α ΕΣΗΔΗΣ 188552

Φωτογραφία από ar130405 από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις