ΕΣΠΑ 2021-2027

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

Πρόσκληση για τη διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, της υπ’ αριθμ. 760/27-3-2023 Συμφωνίας-Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 23SYMV012408978), για το έργο: «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ 5033070, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Ειδικότερα οι τρεις (3) ανάδοχοι της υπ’ αριθμ. 760/27-3-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012408978) Συμφωνίας Πλαίσιο.

  1. NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.,
  2. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ
  3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

καλούνται να υποβάλλουν τις βελτιωμένες προσφορές τους, σε σχέση με τις προσφορές που υπέβαλλαν στον πλαίσιο της ως άνω Συμφωνίας - Πλαίσιο, για την σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης για το έργο: «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ 5033070, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Συστημικός α/α διαγωνισμού:193728)17/5/20236/6/2023 και ώρα 16:009/6/2023 και ώρα 13:00


Σχετικές δημοσιεύσεις