Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΚΤ

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ για την υλοποίηση της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας -Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης»,  με κωδ ΟΠΣ 5044975 του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020».

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975. https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/61 
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975. https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/62 


Σχετικές δημοσιεύσεις