Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός Διαγωνισμός

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνισμό η πράξη «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» με κωδικό MIS: 6000362, η οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 192/24-01-2024 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 9ΠΦΡΜΠΥΓ-ΥΣΠ) στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, είναι 286.116,92€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το κόστος της θα καλυφθεί από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 2024ΣΕ26370000) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης χωρίζεται σε πέντε φάσεις υλοποίησης, με τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου να μην υπερβαίνει τους επτά (7) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με:

- έναρξη υποβολής προσφορών την 27/03/2024 και ώρα 15.00.

- καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής προσφορών την 02/04/2024 και ώρα 15.00.

- ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, την 05/04/2024 και ώρα 09.00.

- κωδικοί CPV: (CPV48517000-5:Πακέτα λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών  και CPV48730000-4 : Πακέτα λογισμικού ασφαλείας)

- γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL651 και η ΑΑΥ είναι η : 2810/2024, επί του ΚΑ 30-7135.080.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα συνταχθούν σε ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού δίδονται στο τηλ. 27553-60111.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου ενώ θα διευκολυνθούν και απλοποιηθούν οι συναλλαγές των πολιτών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τέλος, μέσα από την εφαρμογή των διεργασιών διαβούλευσης και διαφάνειας ενισχύεται η δημοκρατία ενώ διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια του Δήμου μέσα από το πρόγραμμα προστασίας από τις κυβερνο-επιθέσεις».

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις