Ευρωπαϊκή Ένωση

Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας UFBB»

Πρόσκληση των προεπιλεγέντων κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού

Προσκαλούνται οι Προεπιλεγέντες κατά την Α’ Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», να συμμετάσχουν στο διάλογο επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του δημοπρατούμενου μέσω ΣΔΙΤ Έργου κατά τη Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο και των Παραρτημάτων αυτής.

Σχετικές δημοσιεύσεις