Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης/ Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας», με κωδικό ΟΠΣ «5000542».

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.ktpae.gr/diagwnismoi/Διενέργεια-Διαγωνισμού-Εθνική-Πύλη-Κ/ 

Σχετικές δημοσιεύσεις