Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών

ΕΠΑνΕΚ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.

Διακήρυξη Διαγωνισμούhttps://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/diakhrykseis-diagonismon-prosklhseis-endiaferontos

Σχετικές δημοσιεύσεις