Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικό Σύστημα Ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση κεντρικών συστημάτων ασφάλειας (με όλο τον απαιτούμενο δικτυακό εξοπλισμό διασύνδεσης – switches κ.λ.π.), τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες για:

  • την ασφάλεια των κεντρικών υποδομών SIX/DC και ISP/SLA του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
  • την κεντρική μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (ΝΑΤ)
  • την υποδοχή του κεντρικού Internet feed, της σύνδεσης με το GRIX και των συνδέσεων με τρίτα δίκτυα (peerings) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις