Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας του ΕΚΤ - Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαβούλευσης Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαβούλευσης Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975.

Μοναδικός Κωδικός δημοσίευσης: 20DIAB000011249

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις