Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης

Αναρτήθηκε στις 16-07-2020 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 20DIAB000011687, σχέδιο διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδ. ΟΠΣ 5045263).

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης

Σχετικές δημοσιεύσεις