Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας και προτυποποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ

Δημόσια Διαβούλευση επί του Τεύχους Διακήρυξης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας και προτυποποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ» της Πράξης «Απλούστευση Και Προτυποποίηση Των Διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ»  με Κωδικό ΟΠΣ: 5030074, του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης

Μοναδικός Κωδικός διαβούλευσης 20DIAB000011908

Σχετικές δημοσιεύσεις