Ευρωπαϊκή Ένωση

Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τις Νοσοκομειακές Μονάδες»

Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, ζευγών οπτικών ινών (ένα ζεύγος οπτικών ινών ανά διαδρομή) για την διασύνδεση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, με το καταλληλότερο σημείο παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ, των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων που αφορούν την Πράξη «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις