Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη ασφαλών, προσωποποιημένων, ολοκληρωμένων, διαδραστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις

Η Α.Δ.Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) του Υποέργου 2

Η Α.Δ.Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη ασφαλών, προσωποποιημένων, ολοκληρωμένων & διαδραστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις» της Πράξης  «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ: 5031738, του ΕΠ Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από 28/07/2020 έως 11/08/2020.

Μπορείτε να αναζητήσετε τη διαβούλευση από τον μοναδικό κωδικό: 20DIAB000012007

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης της Α.Δ.Α.Ε.


Σχετικές δημοσιεύσεις