Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημόσια διαβούλευση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης για την ανάθεση μικτής δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας  του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω βελτίωσης - επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του ΥΠΕΞ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  2.660.800,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ 2.057.258,06 €) και αφορά στα υποέργα 1 και 2.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με κωδικό MIS 5049423 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπου το έργο έχει καταχωρηθεί με μοναδικό αριθμό 20DIAB000012276, και θα διαρκέσει από την 10/08/2020 (ημέρα Δευτέρα) έως την 10/09/2020 (ημέρα Πέμπτη). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ αντίστοιχα:

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1, όπου συμπληρώνεται ο μοναδικός αριθμός της διαβούλευσης και 

https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioi-diagonismoi-diavouleyseis/demosia-diabouleuse-tes-diakeruxes-anatheses-ergou-eksugkhronismos-leitourgias-kentrikes-uperesias-kai-arkhon-exoterikes-uperesias-upeks-meso-beltioses-epektases-upodomon-tou-sustematos-elektronikes-diakheirises-eggraphonsede-tou-upeks.html.

Σχετικές δημοσιεύσεις