ΕΣΠΑ 2021-2027

WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω7ΠΡ46ΜΠΥΓ-7ΗΛ) για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» ως υποέργα 1 έως 5 της υπό ένταξης πράξης με τίτλο: «WiFi4GR - Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο» και κωδ. ΟΠΣ 5033070, που εντάσσεται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας  «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» (03) και «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» (03Σ), του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη την χώρα. Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε δημόσιους χώρους σε όλη την Επικράτεια.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 14.740.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.887.096,77€ ΦΠΑ: 2.852.903,23€) και προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 25% του προϋπολογισμού.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί:

Στον ιστότοπο:  www.eprocurement.gov.gr 

Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ): http://www.digitalplan.gov.gr

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr με μοναδικό κωδικό 20DIAB000013598 και ημερομηνία δημοσίευσης διαβούλευσης 12/10/2020.

Σχετικές δημοσιεύσεις