Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου επικουρικών υπηρεσιών υποστήριξης

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δδιαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου επικουρικών υπηρεσιών υποστήριξης για την Δράση: «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 629.032,24 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου εκκαθάρισης δαπανών και ελέγχων της Δράσης. Ο ανάδοχος καλείται να εκκαθαρίσει δαπάνες κατά μέγιστο  49.000.000,00 € οι οποίες αναμένεται να  πραγματοποιηθούν την χρονική περίοδο από το 2018 έως την λήξη της Δράσης (προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της Δράσης : 31/3/2022).  

Οι εκκαθαρίσεις ανά ωφελούμενο και πάροχο θα πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό της Δράσης.

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών υποστήριξης: 

 • Έλεγχος πληρότητας των παραστατικών σύνδεσης ανά ωφελούμενο.
 • Συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να διορθωθούν αστοχίες και ανακρίβειες στην καταχώρηση και στα δικαιολογητικά.
 • Πιστοποίηση της ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων ανά  συμβόλαιο ωφελουμένου με αντιπαραβολή των παραστατικών με τα καταχωρημένα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα. 
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση του κόστους της ζητούμενης επιδότησης ανά ωφελούμενο.
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση του κόστους της ζητούμενης επιδότησης ανά πάροχο.
 • Επιβεβαίωση του τελικού  ποσού που θα προωθηθεί προς εκκαθάριση στην ΓΔΟΔΥ του ΥΨΗΔ. 
 • Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον οδηγό της δράσης (κεφ.6.3) και συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
 • Σύνταξη σχεδίου συνοδευτικού εγγράφου διαβίβασης του αιτήματος για την εκκαθάριση στην ΓΔΟΔΥ του ΥΨΗΔ. 
 • Ελεγκτική διαδικασία επαλήθευσης παροχής  της ενδεδειγμένης υπηρεσίας από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στους ωφελούμενους.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την εκκαθάριση για τις υποβαλλόμενες δαπάνες επί τη βάσει φακέλων ωφελουμένων που αφορούν συνδέσεις με παροχή SFBB υπηρεσίες και επιπρόσθετα να πραγματοποιήσει ελέγχους για την επαλήθευση των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει απολογιστικά με βάση: α) τον αριθμό των εκκαθαρισμένων φακέλων β) τον αριθμό των επεξεργασμένων προσφορών αναφοράς των παρόχων, γ) τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας και δ) του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 630.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 508.064,5€ ΦΠΑ: 121.935,5€) και προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης /παράτασης: 150.000 ευρώ με ΦΠΑ για 4 παραδοτέα (2 έτη).

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί:

 • Στον ιστότοπο:  www.eprocurement.gov.gr 
 • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ): http://www.digitalplan.gov.gr
 • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr.
 • Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr με μοναδικό κωδικό 20DIAB000013653  και ημερομηνία δημοσίευσης διαβούλευσης 13/10/2020.

Σχετικές δημοσιεύσεις