Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάθεση Υπηρεσιών Ανάπτυξης ΟΠΣ της Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του ΥπΑΑΤ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού , για την ανάθεση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις